Putanja: Pokreni se Saveti i zanimljivosti Kako ostvariti prava iz garancije

Kako ostvariti prava iz garancije

Preporuči prijatelju Štampa
Tagovi: saveti

garancija proizvodiEkonomska kriza, a i transformacija privrednih subjekata u takvoj situaciji dovela je do toga da jedan broj već postojećih privrednih društava, odnosno preduzetnika prestaje sa radom, bilo zbog stečaja, bilo zbog redovne likvidacije.

U takvim uslovima jedan broj kupaca, koji bi trebalo da ostvari neka prava u vezi sa kupljenom stvari sa nedostatkom, odnosno kvarom, ostaje u nedoumici šta treba da preduzme da bi to svoje pravo ostvario. To pitanje ne reguliše Zakon o zaštiti potrošača već Zakon o stečaju, koji uređuje uslove i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licem, koje bankrotira ili se reorganizuje. 

Razlike između bankrotstva i reorganizacije 

Zakon o stečaju ima u vidu stečaj u obliku bankrotstva ili reorganizacije privrednog subjekta. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica. Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

Kada je u pitanju bankrotstvo, obično mislimo na stečaj, kada se u privrednom registru uz poslovno ime stečajnog dužnika dodaje oznaka „u stečaju”, što znači da je upisan subjekt koji nije u pravnom odnosu sa kupcem, a završava se prestankom pravnog subjekta, odnosno njegovim brisanjem iz privrednog registra.

Da bi u takvim uslovima kupac mogao da ostvari prava iz garantnog lista u vezi sa kupljenom stvari treba da zna da danom otvaranja stečajnog postupka banka blokira račune stečajnog dužnika, čime prestaju prava lica koja su bila ovlašćena da raspolažu sredstvima sa tih računa, a samim tim da i lica koja su kupila stvar da ne mogu prema tom dužniku da ostvaruju prava iz garantnog lista U takvim uslovima stečajni poverioci, među kojima su, dakle, i kupci stvari sa nedostatkom, odnosno kvarom, svoja potraživanja prema stečajnom dužniku ostvaruju samo u stečajnom postupku – prijavom svog potraživanja, u finansijskom obliku, a ako su do otvaranja stečajnog postupka vodili kakav sudski ili upravni spor, ne mogu protiv stečajnog dužnika (prodavca ili proizvođača), odnosno prema njegovoj imovini, odrediti i sprovesti prinudno izvršenje niti preduzeti bilo koju mera postupka izvršenja.

Prijava potraživanja kupca u postupku stečaja nad prodavcem, odnosno proizvođačem, podrazumeva onu fazu kada kupac stvari nije mogao da ostvari pravo da mu prodavac, odnosno proizvođač zameni kupljenu stvar za istu takvu stvar ili mu je popravi u određenom roku preko svog servisa, već je to pravo iz garantnog lista morao da ostvari preko nekog drugog privrednika i ovome platio za popravljenu stvar, ili kupio kod drugog prodavca istu takvu stvar, pa taj izdatak prijavi stečajnoj masi kupca, odnosno proizvođača u stečaju.

Prijava potraživanja u stečajnom postupku

Da bi kupac mogao da prijavi svoje potraživanje stečajnoj masi dužnika, prethodno se mora obratiti prodavcu, odnosno proizvođaču stvari prema kome nije otvoren postupak stečaja i da od njega zahteva da mu stvar popravi ili zameni za istu takvu stvar. U tom slučaju u pravnom su odnosu izvršenja prava i obaveze iz ugovora o kupovini onaj pravni subjekt koji nije u stečaju i kupac. U takvim uslovima kupac nema pravo da svoja prava iz garantnog lista ostvaruje preko lica koje je u stečaju, odnosno ne može ni tražiti da mu ono popravi stvar ili zameni za istu takvu stvar, niti može prijaviti svoje potraživanje kod takvog lica ako je kvar na stvari otklonio kod druge organizacije ili ako je kod drugog kupca kupio istu takvu stvar. Ovo zbog toga što, kako je rečeno, mora prvo da se obrati onom licu (prodavcu, odnosno proizvođaču) nad kojim nije otvoren postupak stečaja.

U takvim uslovima, kada kupac stvari u garantnom roku želi da ostvari kakvo pravo iz garantnog lista, mora prvo da se obrati prodavcu, odnosno proizvođaču nad kojim nije otvoren postupak stečaja, sa kojim rešava svoja prava iz garantnog lista. Ako se oni ne slože u pogledu krivice za neispravnu stvar, kupac protiv takvog lica može pokrenuti sudski spor radi utvrđenja da ima pravo na popravku, odnosno zamenu kupljene stvari sa nedostatkom. Na taj način prestaje pravo kupca da svoje eventualno potraživanje prijavi stečajnoj masi onoga nad kojim je otvoren stečaj.

Ako su, pak, i prodavac i proizvođač u stečaju, kupac stvari sa nedostatkom u garantnom roku, može kupljenu stvar da popravi kod drugog privrednika, ili ako se kvar ne može otkloniti da kupi istu takvu stvar kod drugog kupca, te da svoj izdatak učinjen za te potrebe prijavi stečajnoj masi jednog od stečajnih dužnika.

Naravno, na ovom mestu se neće više govoriti o postupku stečaja već samo da se naglasi da kada se stečajni postupak okonča pristupa se deobi stečajne mase, uz naznaku da postoje redovi prvenstva naplate (doprinosi, zarade radnika, doprinosi i sl. – kao prioriteti).

Reorganizacija dužnika i položaj kupca kao poverioca

U drugom slučaju, kada se radi o reorganizaciji privrednog subjekta protiv koga je podnet zahtev za stečaj, postupak je nešto drukčiji od „klasičnog’’ postupka stečaja, jer se reorganizacija sprovodi ako se time obezbeđuje povoljnije namirenje poverilaca u odnosu na bankrotstvo, a posebno ako postoje ekonomsko opravdani uslovi za nastavak dužnikovog poslovanja. Reorganizacija se sprovodi prema planu reorganizacije koji se sačinjava u pisanoj formi, a plan reorganizacije se podnosi istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka ili nakon otvaranja stečajnog postupka u skladu sa Zakonom o stečaju. Ako se plan reorganizacije podnosi istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka njegov naziv se menja u unapred pripremljen plan reorganizacije, a sadržina i postupak koji se na njega primenjuje određuju se u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se to pitanje uređuje. Može se desiti da se planom o reorganizaciji prizna pravo kupca u vezi sa stvari kupljenoj u garantnom roku, pa ako ga odobre poverioci dužnika i sud svojim rešenjem to potvrdi, kupac može da zahteva od prodavca da mu stvar zameni ili mu je popravi. Međutim, i u takvim uslovima kupac ima pravo da se za popravku ili zamenu stvari obrati onom privrednom subjektu nad kojim nije otvoren postupak stečaja, odnosno kada se položaj stečajnog dužnika rešava reorganizacijom kojom se obezbeđuje povoljnije namirenje poverilaca.

Sada se postavlja pitanje kakva su prava kupca ako nije otvoren „klasičan’’ postupak stečaja već je predložena reorganizacija. U tom slučaju sud određuje privremenog stečajnog upravnika, koji sačinjava, odnosno predaje plan reorganizacije, u kome može predložiti gubitak prava na kamate poverilaca i odložno izmirenje obaveza prema poveriocima, ili predlaganjem da se poverioci uključe u sistem deoničkog poslovanja dužnika. U tom planu može biti predviđeno i da prodavac, odnosno proizvođač odobri kupcu popravku, to jest zamenu stvari sa nedostatkom, ali – to je samo plan. Ako takav plan usvoje poverioci dužnika, odnosno ako sud odobri plan reorganizacije dužnika tek tada kupac stiče prava iz garantnog lista. No, kako taj postupak dugo traje, poželjnije je za kupca da se prvo obrati jednom od navedenih privrednih subjekata (prodavcu ili proizvođaču) prema kome nije otvoren postupak stečaja i postupi na način kako je napred objašnjeno. Naime, i u takvim uslovima kupac ima pravo da se za popravku ili zamenu stvari obrati onom privrednom subjektu nad kojim nije otvoren postupak stečaja. Naravno, teškoće će nastati ako je proizvođač u drugoj državi, što će zahtevati povećane troškove za ostvarivanje prava iz garantnog lista koji je dao takav proizvođač.

U ovom slučaju ne postoje uslovi za vansudsko rešavanje sporova prema Zakonu o zaštiti potrošača jer, kao što je napred navedeno, otvaranjem postupka stečaja nad prodavcem, odnosno proizvođačem, prestaje da postoji raniji privredni subjekt, pa kupac nema mogućnosti da pokreće takav spor.

Politika

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

© 2016 InfoGO.biz. Sva prava zadržana.