Putanja: Pokreni se Saveti i zanimljivosti NBS savetuje: šest preporuka za štednju

NBS savetuje: šest preporuka za štednju

Preporuči prijatelju Štampa
Tagovi: savetištednja

stednjaDok traje nedelja štednje, saveti su dobrodošli. Zato u ovom broju Centar za korisnike finansijskih usluga Narodne banke Srbije upućuje potrošačima šest glavnih saveta za štednju.

RAZ­MI­ŠLJAJ­TE DU­GO­ROČ­NO

Šted­nja je naj­bo­lje sred­stvo za pla­ni­ra­nje bu­duć­no­sti. U si­tu­a­ci­ji ka­da se ve­ći­na po­ro­di­ca u Sr­bi­ji su­o­ča­va sa pro­ble­mi­ma kao što su pla­ća­nje ško­lo­va­nja, ku­po­vi­na sta­na ili pri­ma­nja pen­zi­o­ne­ra, šted­nja se ja­vlja kao jed­no, a po­ne­kad i je­di­no re­še­nje. Iako vam mo­že de­lo­va­ti be­smi­sle­no da raz­mi­šlja­te o na­či­nu pla­ća­nja ško­lo­va­nja za svo­je de­te ko­je se tek ro­di­lo, ili da sa 40 go­di­na ra­ču­na­te vi­si­nu va­ših pri­ma­nja ka­da bu­de­te u pen­zi­ji, du­go­roč­no pla­ni­ra­nje je pr­vi ko­rak za ot­kla­nja­nje fi­nan­sij­skih pro­ble­ma ko­je ne mo­že­te od­jed­nom re­ši­ti. Za­to, ako go­vo­ri­mo o pla­ni­ra­nju bu­duć­no­sti kroz šted­nju, ona bi tre­ba­lo da bu­de oro­če­na na od­re­đe­ni pe­ri­od ka­ko bi se iz­nos uve­ćao za iz­nos ka­mat­ne sto­pe ili do­bi­ti, u za­vi­sno­sti od ugo­vo­ra ko­ji ste za­klju­či­li sa od­re­đe­nom fi­nan­sij­skom in­sti­tu­ci­jom.

ODA­BE­RI­TE VR­STU ŠTED­NJE KO­JA OD­GO­VA­RA VA­ŠIM PO­TRE­BA­MA

Jed­na od mo­guć­no­sti je šted­nja u ban­ci. Tu će se va­ša ulo­že­na sred­stva ume­re­no po­ve­ća­va­ti za iz­nos ugo­vo­re­ne ka­ma­te. Mo­že­te šte­de­ti u di­na­ri­ma i de­vi­za­ma. Iz­no­si do 50.000 evra (u di­nar­skom ili de­vi­znom iz­no­su) po ban­ci i po kli­jen­tu, osi­gu­ra­ni su kod Agen­ci­je za osi­gu­ra­nje de­po­zi­ta uz ga­ran­ci­ju Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

Šted­nja kroz ži­vot­no osi­gu­ra­nje je kom­bi­na­ci­ja osi­gu­ra­nja i šted­nje, ona vas uz šted­nju isto­vre­me­no šti­ti od ne­pred­vi­đe­nih ži­vot­nih okol­no­sti ko­je mo­gu da ugro­ze bu­duć­nost va­še po­ro­di­ce (smrt, in­va­li­di­tet, ne­sreć­ni slu­čaj). Ka­da za­klju­či­te ugo­vor sa osi­gu­ra­va­ju­ćom ku­ćom du­žni ste da sred­stva upla­ću­je­te do­go­vo­re­nom di­na­mi­kom. U slu­ča­ju do­ži­vlje­nja, is­pla­ću­je vam se no­vac ko­ji ste ušte­de­li, od­no­sno ko­ji je od­re­đen ugo­vo­rom i bio vam je una­pred po­znat.

Šted­nja kroz do­bro­volj­ne pen­zij­ske fon­do­ve je vr­sta du­go­roč­ne šted­nje za „sta­re da­ne”. Ugo­vor se pot­pi­su­je sa dru­štvom za upra­vlja­nje do­bro­volj­nim pen­zij­skim fon­do­vi­ma, a ono upra­vlja va­šom ušte­đe­vi­nom i uve­ća­va je kroz in­ve­sti­ra­nje. Ni­ste u oba­ve­zi da re­dov­no upla­ću­je­te sred­stva, već pre­ma fi­nan­sij­skim mo­guć­no­sti­ma. Ka­da na­vr­ši­te 58 go­di­na, ili ka­sni­je, ako ta­ko že­li­te, mo­že­te da po­dig­ne­te va­šu ušte­đe­vi­nu kroz jed­nu ili vi­še is­pla­ta. Imo­vi­na pen­zij­skog fon­da, uklju­ču­ju­ći i va­ša sred­stva, odvo­je­na je od imo­vi­ne dru­štva ko­je upra­vlja tim fon­dom.

stednja-novcici

UPO­ZNAJ­TE SE SA SVIM USLO­VI­MA

De­talj­no se ras­pi­taj­te o vr­sta­ma šted­nje, uslo­vi­ma pod ko­ji­ma se ona nu­di, ko­li­ko iz­no­se ka­mat­ne sto­pe za po­je­di­ne vr­ste šted­nje, ko­ji su ro­ko­vi oro­če­nja i da li, i pod ko­jim uslo­vi­ma, mo­že­te sred­stva da ra­zo­ro­či­te i po­dig­ne­te. Za­tra­ži­te bli­že in­for­ma­ci­je o ka­mat­noj sto­pi ko­ja se pri­me­nju­je, da li je ona fik­sna ili pro­men­lji­va. U slu­ča­ju da je ka­mat­na sto­pa pro­men­lji­va, po­gle­daj­te od ko­jih ele­me­na­ta za­vi­si nje­na pro­me­na, kao i na­čin na ko­ji se ob­ra­ču­na­va.

 
VA­ŽNO JE ZNA­TI: u oba­ve­zi ste da pla­ti­te po­rez na ka­pi­tal­nu do­bit na­kon is­te­ka pe­ri­o­da oro­če­nja.
 

BU­DI­TE STR­PLJI­VI I UPOR­NI

Je­dan od osnov­nih pred­u­slo­va za uspe­šnu šted­nju su str­plje­nje i upor­nost, po­seb­no uko­li­ko ima­te cilj pred so­bom ko­ji že­li­te da ostva­ri­te. Na­kon is­te­ka pe­ri­o­da oro­če­nja, a uko­li­ko vam to va­še dru­ge oba­ve­ze do­zvo­lja­va­ju, oro­či­te po­no­vo ceo iz­nos uve­ćan za pri­pa­da­ju­ću ka­ma­tu. Upor­nim i re­dov­nim iz­dva­ja­njem, čak i ma­lih sred­sta­va kroz du­ži niz go­di­na, ušte­de­će­te ve­li­ki iz­nos.

IZ­BE­GA­VAJ­TE ŠTED­NJU U SLA­MA­RI­CI

Šted­nja u sla­ma­ri­ci je po­pu­la­ran na­ziv za ču­va­nje nov­ca kod ku­će. Ne do­zvo­li­te da vam je­di­ni raz­log za ovaj vid šted­nje bu­de mo­guć­nost ras­po­la­ga­nja nov­cem on­da ka­da to po­že­li­te. Tre­ba da zna­te da po­sto­ji mno­go ri­zi­ka ka­da ču­va­te no­vac kod ku­će, uklju­ču­ju­ći bez­bed­no­sni, kao i mo­guć­nost ne­sreć­nog slu­ča­ja – po­žar, po­pla­va... Naj­va­žni­je, vred­nost no­va­ca ko­ji ta­ko ču­va­te ne sa­mo da se ne­će uve­ća­ti, ne­go će i bi­ti ma­nja za iz­nos in­fla­ci­je, bi­lo u Sr­bi­ji ako šte­di­te u di­na­ri­ma, ili u Evrop­skoj uni­ji uko­li­ko šte­di­te u evri­ma.

ŠTE­DI­TE KROZ RA­CI­O­NAL­NU PO­TRO­ŠNJU

Naj­bo­lje se šte­di kroz ra­ci­o­nal­nu po­tro­šnju. Pla­ni­raj­te kuć­ni bu­džet na me­seč­nom ili ne­delj­nom ni­vou, ti­me će­te sma­nji­ti te­ku­će tro­ško­ve. Iz­be­ga­vaj­te im­pul­siv­nu ku­po­vi­nu. Ra­ci­o­nal­no ko­ri­sti­te ener­get­ske re­sur­se u svom do­ma­ćin­stvu.

politika

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

© 2016 InfoGO.biz. Sva prava zadržana.