Uputstvo za otvaranje radnje u 4 koraka

Šta vam je potrebno i kako da otvorite preduzetničku radnju (str, szr, sur...)


Korak 1: Agencija za privredne registre

1. Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
2. Dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za lica bez srpskog državljanstva – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte ako je izdata strancu)
3. Dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 1.500,00 dinara na račun Agencije za privredn eregistre (račun: 840-29771845-59, sa pozivom na broj 04.)

Napomena: Iznosi naknada su promenljivi, visinu iznosa taksi propisuje Agencija za privredne registre.

4. Ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju, APR je potrebno podneti i rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji

Korak 2: Izrada pečata

Nakon podizanja rešenja o registraciji preduzetničke radnje i potvrde o poreskom identifikacionom broju u Agenciji za privredne registre neophodno je izraditi pečat privrednog društva (pečatoreznica po izboru osnivača preduzetničke radnje).

Korak 3: Otvoraranje računa kod poslovne banke

1. Fotokopija rešenje (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (Agencija za privredne registre)
2. Fotokopija rešenje (original na uvid) o poreskom identifikacionom broju (Agencija za privredne registre)
3. Obrazac OPOvereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, overu je moguće izvršiti u bilo kom organu nadležnom za overu (mesna zajednica, skupština opštine, sud)
4. Zahtev za otvaranje računa (formular banke)
5. Ugovor o otvaranju i vođenju računa/ u dva primerka (formular banke)
6. Karton deponovanih potpisa, u tri primerka (formular banke)
7. Fotokopije lične karte osnivača preduzetničke radnje
8. Pečat preduzetničke radnje

Korak 4: Otvaranje kartice poreskog obveznika

1. Fotokopija rešenje (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (Agencija za privredne registre)
2. Fotokopija rešenje (original na uvid) o poreskom identifikacionom broju (Agencija za privredne registre)
3. Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, overu je moguće izvršiti u bilo kom organu nadležnom za overu (original na uvid)
4. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu
5. Ugovor o otvaranju i vođenju računa klijenta kod banke
6. Obrazac PPDG1Poreska prijava dohodak građana
7. Obrazac EPPDV Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (ukoliko preduzetnik želi da postane obveznik PDV-a)

Napomena: preduzentici koji se odluče da vode poslovne knjige kao „paušalci“ ne mogu biti obveznici PDV-a

8. Dokaz o zaposlenju (ukoliko je zaposlen potvrda da je u radnom odnosu i prijava na osiguranje, a ukoliko je penzioner rešenje o penzionisanju).
9. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu istog
10. Fotokopija lične karte osnivača preduzetničke radnjePreuzmite dokumentaciju Preuzmi dokumentaciju

Treba da budete informisani o ostalim dokumentima koji su relevantni za ovo pitanje.

Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji regulišu ovu oblast.

Želite da otvorite strano predstavništvo? Saznajte šta vam je potrebno da to uradite

Ocena korisnika:  4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna

Uslovi i oblici otvaranja predstavništva stranog lica

Registracija osnivanja predstavništva stranih pravnih lica se obavlja u Agenciji za privredne registre u Beogradu

Da bi strano lice otvorilo predstavništvo u Republici Srbiji treba da je upisano u registar koji vodi Agencija za privredne registre u domicilnoj zemlji.

 • Strano lice može samo ili sa drugim stranim licem da osnuje predstavništvo u Republici Srbiji.
 • Strano lice,koje ima predstavništvo može da osnuje jedan ili više ogranaka tog predstavništva.Na otvaranje ogranka primenjuju se isti uslovi,kao i za otvaranje predstavništva.
 • Predstavništvo je sastavni deo stranog lica ,nema status pravnog lica i obavlja poslove po nalogu osnivača.
 • Strano lice ne može da otvori predstavništvo iz oblasti naoružanja i vojne opreme.
 • Devizno i dinarsko poslovanje predstavništava stranih lica i njihovih ogranaka vrši se preko računa kod ovlašćenih banaka za obavljanje poslova sa inostranstvom.

Predstavništvo se obrazuje odlukom nadležnog organa stranog privrednog društva.

Odluka sadrži:

 • naziv i sedište registra u kom je osnivač predstavništva registrovan;
 • naziv, pravnu formu i sedište osnivača predstavništva;
 • matični/registarski broj osnivača predstavništva;
 • lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika osnivača predstavništva;
 • adresu predstavništva;
 • lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika predstavništva.

Za registraciju predstavništva stranog privrednog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • odluka o obrazovanju predstavništva,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika predstavništva overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju predstavništva stranog privrednog društva

OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA :

Ogranak stranog privrednog društva nema svojstvo pravnog lica, ali u poreskom smislu ima status rezidenta.

Odluka o obrazovanju ogranka sadrži:

 1. naziv i adresu ogranka;
 2. pretežnu delatnost ogranka;
 3. lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika;
 4. naziv i sedište registra u kom je osnivač ogranka registrovan;
 5. naziv, pravnu formu i sedište osnivača ogranka;
 6. matični/registarski broj osnivača ogranka;
 7. lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika osnivača ogranka;
 8. podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje.

Za registraciju ogranka stranog privrednog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • odluka o obrazovanju ogranka,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa
 • prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade.

Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • izvod iz Registra u kome je to privredno društvo registrovano

 • dokaz o brojevima računa preko kojih privredno društvo posluje

 • overena izjava kojom privredno društvo preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi poslovanja ogranka

 • odluka o osnivanju (potpisana od strane za to ovlašćenog organa stranog privrednog društva) snabdevena pečatom stranog privrednog društva (ukoliko strano privredno društvo ne poseduje pečat po propisima strane države, prilaže se izjava kojom ovlašćeno lice osnivača potvrđuje da društvo ne poseduje pečat)

 • overen potpis zastupnika ogranka (OP obrazac) - potpis treba overavati na priloženom obrascu, jer banke jedino priznaju navedeni formular, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopuni Odluke o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke („Sl. Glasnik RS“,br.25/2009)

 • dokaz o uplati naknade za osnivanje (visine naknada za osnivanje).

ZA PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRAVNOG LICA:

Uredbom o registraciji predstavništava stranih pravnih lica u Registar privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br.114/2005) koji vodi Agencija za privredne registre predviđeno je da se uz uredno popunjenu jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika, priloži:

 • izvod iz Registra u kome je registrovano strano pravno lice, odnosno privredni subjekt - osnivač, overen od strane nadležnog organa zemlje izdavanja. Ako izvod ne sadrži podatke o osnivaču, njegovom sedištu i licu ovlašćenom za zastupanje uz izvod se dostavlja i dokumentacija koja sadrži te podatke (akt o osnivanju i dr)

 • akt o osnivanju predstavništva

 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan aktom o osnivanju predstavništva

 • dokaz o brojevima računa preko kojih osnivač posluje

 • overena izjava kojom osnivač preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi poslovanja predstavništva (overena od strane nadležnog organa zemlje izdavanja)

 • dokaz o uplati naknade za osnivanje

 • dokaz o uplati naknade za dobijanje matičnog broja od Zavoda za statistiku kroz rešenje Agencije

Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji su relevantni u Republici Srbiji ili pretražite našu Download sekciju.

Pravni osnov

 1. ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU ("Službeni glasnik RS", br. 101/2005)
 2. ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 61/05)
 3. UREDBA O VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PODATAKA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA I ZA DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Službeni glasnik RS”, br. 109/05)
 4. UREDBA O REGISTRACIJI PREDSTAVNIŠTVA STRANIH PRAVNIH LICA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI VODA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Službeni glasnik RS", br.114/2005)

Registracija predstavništva stranog privrednih društva obavlja se u Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Za više informacija o adresama Agencije za Privredne Registre u gradovima širom Srbije pogledajte Adresar APR-a

  .

  Pregled važnijih Zakona, Uredbi i Propisa za poslovanje u Republici Srbiji

  Da preuzmete kompletne verzije Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa pogledajte našu DOWNLOAD sekciju.

  Zakoni

  - Zakon propisuje oblike privrednih društava, način njihovog osnivanja, poslovanja i prestanka. Zakon tretira i neka pitanja vezana za preduzetnike mada oni po pravnoj formi nisu privredna društva.

  - Osnovnim odredbama Zakona daje se definicija privatnog preduzetnika kao fizičkog lica koje radi sticanja dobiti osniva radnju i samostalno obavlja delatnosti.

  - Zakon reguliše način utvrdjivanja dobiti za poreske svrhe. Stopa poreza na dobit jednaka je za preduzeća i preduzetnike i iznosi 10%. Takodje je i način utvrdjivanja oporezive dobiti u najvećem delu izjednačen za ove privredne subjekte.

  - Porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak.

  - Zakonom o porezu na dodatu vrednost uveden je PDV kao opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara.

  - Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju uređuje se spoljnotrgovinsko poslovanje u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (STO) i propisima Evropske unije (EU), kao i nadležnost Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

  - Carinskim zakonom uređuje se carinsko područje, carinski pogranični pojas, carinski prelaz, carinska roba, carinski nadzor i kontrola, carinska oslobođenja, carinska vrednost, carinski postupak koji se primenjuje na uvoz robe u Srbiju, izvoz robe iz Srbije i tranzit robe preko njene teritorije, prava i obaveze lica koja učestvuju u carinskom postupku, kao i prava i obaveze carinskog organa u carinskom postupku.

  - Ovim zakonom se uređuju plaćanja, naplaćivanja i prenosi u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima

  - Doprinosima se obezbeđuju sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja, i to penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  - Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Republike Srbije.

  - Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja.

  - Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji.

  Na vrh