Zakon o porezu na dobit preduzeća

Poreski obveznik poreza na dobit preduzeća je preduzeće organizovano u jednom od sledećih oblika:

Poreski obveznik je i zadruga koja ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu.

Stopa poreza na dobit preduzeća je proporcionalna i jednoobrazna i iznosi 10%.

Na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, autorskih naknada, kamata, kapitalnih dobitaka i naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 20%, ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Za preuzimanje ovog dokumenta posetite našu DOWNLOAD sekciju.

Na vrh