Zakon o udruženjima


Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja.

Pod udruženjem se smatra dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom. Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

Upis u registar udruženja je dobrovoljan, a udruženje stiče status pravnog lica danom upisa u registar.

Rad udruženja je javan. Njega mogu osnovati najmanje tri osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

Osnivači udruženja mogu biti poslovno sposobna fizička ili pravna lica.

Za preuzimanje ovog dokumenta posetite našu DOWNLOAD sekciju.

Na vrh