Narodna Banka Srbije | Prinudna naplata | APR pretraga podataka | Telefonski imenik Srbije

 

Pretraživanje registra menica i ovlašćenja NBS

Servisom je omogućena provera podataka javne knjige izdatih menica i ovlašćenja.

onlineservis
Klikni na link iznad

objava 64x64Odlukom Narodne banke Srbije o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Službeni glasnik RS“, br. 56/2011) stupaju na snagu novi uslovi oko prinudne naplate. Sve menice i ovlašćenja po direktnim zaduženjima koje su izdala pravna lica i preduzetnici i koje su u posedu poverilaca do 1. juna 2012. (dospevaju za naplatu posle 1. juna 2012) registruje poverilac ili dužnik podnošenjem obrasca svojoj banci ili banci dužnika.

 

Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz ovog registra mogu se proveriti na ovoj strani.

Menice/ovlašćenja koje poverioci prime posle 1. juna 2012. dužnik registruje po zahtevu poverilaca. To znači da registracija nije obavezna. Međutim, ako poverilac hoće da se menice/ovlašćenja naplate kroz prinudnu naplatu (treći red prioriteta), menice/ovlašćenja moraju biti registrovani. Ako se menica ne registruje, ona se u tom slučaju naplaćuje putem suda koji donosi rešenja o izvršenju (sudsko rešenje je drugi red prioriteta u prinudnoj naplati).

 

preuzmi dokumentTekst odluke kao i obrasce zahteva za registraciju/brisanje menica/ovlašćenja možete preuzeti u delu Propisi iz oblasti poslova prinudne naplate

 

Na raspolaganju imate i servise APR pretraga podataka a još korisnih alata imate u odeljku eServisi .

 

 

APR pretraga, NBS pretraga i prinudna naplata

 

Svi alati za proveru poslovnih partnera na jednom mestu.

 

Online servisi i alati, pretraga preduzetnika, pretraga privrednih subjetkata, adrese institucija, prinudna naplata, blokade računa, telefonski imenik...


APR pretraga podataka

Agencija za privredne registre Republike Srbije, svi servisi na jednom mestu.

 • APR pretraga privrednih subjekata, pretraga preduzetnika, pretraga udruženja, organizacija i svi ostali servisi Agencije za privredne registre

 

Pretraga jedinstvenog registra računa

Pretraga koliko pravno lice ili preduzetnik ima računa i kod kojih banaka

 • Servisom je omogućena pretraga po PIBU (PIB = Poreski Identifikacioni Broj) i celokupna pretraga računa koje poseduje korisnik. Jedinstveni registar računa je evidencija računa poslovnih subjekata otvorenih u bankama i koje je registrovala Narodna Banka Srbije - NBS. Ova pretraga daje prikaz svih aktivnih računa i njihovih matičnih banaka, a prikazani su i matični broj preduzeća kao i poreski broj - PIB.

 

Pretraga dužnika u prinudnoj naplati

Pretraga da li je postojala blokada računa preduzeća

 • Pre zaključenja posla sa novim kupcima proverite da li su dužnici u prinudnoj naplati i utvrdite njihovu likvidnost (solventnost). Na ovaj način se može doći do informacije koliko je iznosila eventualna blokada računa i o danima nelikvidnosti za dužnike koji su neprekidno nelikvidni duže od 30 dana u periodu od 02.02.2005. godine. Pretraživanje je veoma jednostavno, na osnovu broja računa, matičnog broja ili poreskog broja – PIB.

 

Privredna društva

APR pretraga privrednih društava (doo, akcionarsko društvo, ortačko društvo, javno preduzeće...)

 • Servis Agencije za privredne registre pruža informacije o tome ko je prijavljen kao vlasnik preduzeća, ko je direktor, koji je broj računa, datum osnivanja društva. Pretraga privrednih subjekata pokazuje za koju je oblast preduzeće registrovano, da li preduzeće ima ogranke, koliki je bio promet a kolika dobit preduzeća... Provera preduzeća daje i druge zvanične informacije za aktivna privredna društva.

 

Preduzetnici

APR pretraga preduzetnika

 • Provera poslovanja preduzetnika. Servis  Agencije za privredne registre omogućava da vidite sve podatke o traženoj radnji što podrazumeva tačan naziv, tekući račun, i ostale zvanične podatke. Takođe ovaj link poseduje i karticu finansijski izveštaji u kojoj možete pronaći podatke o poslovanju vaših potencijalnih partnera. Pretraga preduzetnika je omogućena po imenu ili broju, a uz servis Pretraga računa možete pronaći i sve druge informacije o preduzetniku.

 

Registar evidentiranih PDV obveznika

Pretraga  da li je poslovni partner u sistemu PDV-a

 • Poreski obveznici. Na sajtu poreske uprave možete pristupiti registru obveznika PDV i proveriti da li su vaši dobavljači koji vam dostavljaju račune sa iskazanim PDV obveznici PDV i da li u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost imate pravo odbitka tako iskazanog PDV.  Na žalost, u praksi ovaj sistem provere nije merodavan u postupku kontrola koje vrši poreska uprava, pa je i dalje neophodno da od svih dobavljača posedujete fotokopije Potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV.

 

 POGLEDAJTE JOŠ:

 

Na portalu InfoGO.biz možete pronaći još korisnih stvari u delu eSERVISI .

 

|

Prinudna naplata | Narodna banka Srbije | NBS pretraga dužnika | Dužnici u prinudnoj naplati

 

Nova Klasifikacija delatnosti za privredne subjekte

u Republici Srbiji

 

Zbog usaglašavanja sa klasifikacijom koja se primenjuje u EU, Agencija za privredne registre (APR) je prešla na novi sistem određivanja šifre delatnosti kod svih registrovanih privrednih subjekata i drugih pravnih lica.

Promene podataka o šiframa i opisu delatnosti izvršene su automatski, zbog čega je neophodno da se svi privredni subjekti i druga pravna i fizička lica registrovana u APR informišu o novim šiframa koje su im dodeljene.

Online APR provera nove šifre delatnosti

 

Ako privredni subjekti, druga pravna i fizička lica smatraju da nova šifra i opis pretežne delatnosti ne odgovaraju njihovoj stvarnoj pretežnoj delatnosti, mogu podneti zahtev APR-u za razvrstavanje pod drugom šifrom i opisom delatnosti, ali samo u okviru iste grane kojoj pripada ta grupa delatnosti.

Ako tražite matični broj ili druge podatke za neko pravno lice, pratite link  Pretraga jedinstvenog registra računa

Preuzmi dokumentaciju alt


Na portalu InfoGO.biz možete pronaći još korisnih stvari u delu eSERVISI .

Usklađivanje klasifikacije delatnosti u Republici Srbiji izvršeno je na osnovu Zakona o klasifikaciji (“Službeni glasnik RS” broj 104/2009) i Uredbe o klasifikaciji delatnosti Vlade Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” broj 54/2010) od 04.08.2010. a koja stupa na snagu i primenjuje se od 12.08.2010.

 

 


APR pretraga privrednih društava - preduzeća

 

APR Servis za pretragu privrednih društava kojim se vrši APR pretraga podataka iz registra pravnih lica. Ovim servisom Agencije za privredne registre omogućena je apr pretraga privrednih društava (doo, akcionarsko društvo, ortačko društvo, javno preduzeće...) i listanje podataka o njima.

Pretraga podataka obuhvata APR pretragu subjekata upisanih u Registar privrednih subjekata (privredna društva, preduzetnici, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava, javna preduzeća, zadruge, zadružni savezi) i Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta. Pregled podataka je sortiran u kategorije zbog bolje preglednosti.

APR pretraga privrednih drustava


APR pretraga podataka se vrši izborom registra i unosom matičnog broja subjekta, ili poslovnog imena ili dela poslovnog imena subjekta pretrage (najmanje 3 karaktera).

 

Šta daje APR pretraga podataka privrednih subjekata?

 • Pronađi PIB (pretraga podataka po pibu)
 • Pronađi matični broj privrednog društva
 • Iz prikaza APR podataka možete videti ko je prijavljen kao vlasnik preduzeća (firme), ko je direktor, datum osnivanja društva, za koju je oblast preduzeće registrovano, da li preduzeće ima ogranke, koliki je bio promet a kolika dobit preduzeća pri čemu je listanje i prikaz podataka sistemski klasifikovano...
 • Prikazani su i ostale javne informacije za aktivno privredno društvo.


Još pretraga podataka : APR pretraga preduzetnika | Blokade računa | Pronađi PIB i MB | Nove šifre delatnosti


Ukoliko tražite informacije o preduzetniku, pratite link:  APR Pretraga preduzetnika.

Agencija za privredne registre (APR) ima još servisa u delu APR pretraga podataka. Mnogo drugih korisnih alata imate u sekciji eSERVISI.

 

 
 

 

 Narodna Banka Srbije | Pronađi račun i PIB | APR pretraga podataka | Telefonski imenik

 

Blokada računa i pretraga dužnika

Servisom je omogućena :

 • NBS pretraga računa, pretraga jedinstvenog registra računa
 • Provera stanja - blokada računa | NBS pretraga dužnika | Dužnici u prinudnoj naplati
 • Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati
 • Provera Identiteta pravnih i fizičkih lica
 • Uvid u broj računa, matični broj, poreski broj ( PIB )
 • Provera likvidnosti (solventnost) pravnih lica

NBS prinudna naplata
Kliknite na link iznad

Ako vam je potrebna pomoć NBS kad je u pitanju prinudna naplata, pratite link za ADRESAR Narodne Banke Srbije gde se nalaze adresa, telefon i kontakti sektora NBS prinudna naplata.

 

Prinudna naplata NBS


Pod prinudnom naplatom podrazumeva se obaveza i ovlašćenje Narodne banke Srbije da sa svih računa klijenata kod banaka dužnika na kojima klijent ima sredstava (dinarskih i deviznih), bez njegove saglasnosti, izvrši plaćanje obaveza po izvršnim rešenjima (poreskih, carinskih, sudskih i drugih organa) i nalozima (po osnovu hartija od vrednosti, menica i ovlašćenja) po propisanom redosledu prioriteta, a u okviru istog reda prioriteta prema vremenu prijema. Izvršna rešenja nadležnih organa dostavljaju se od 30.septembra 2005.godine organizacionom delu Narodne banke Srbije - Odseku za prijem osnova i naloga prinudne naplate u Kragujevcu, Kragujevac, Ulica Branka Radičevića 16a.

Prinudna naplata se sprovodi na osnovu većeg broja zakonskih propisa, među kojima su najznačajniji: Zakon o platnom prometu, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o stečajnom postupku, Zakon o menici, i podzakonskih akata – odluka, uputstava i instrukcija guvernera Narodne banke Srbije.

Dužnici nad kojima se sprovodi prinudna naplata su:

 • pravna lica koja imaju račune kod banaka,
 • fizička lica koja obavljaju delatnost i imaju račune kod banaka,
 • banke koje imaju račune kod Narodne banke Srbije.

Prinudna naplata se vrši sa svih računa dužnika (dinarskih i deviznih) u dinarima. U slučajevima kada su poverioci strana fizička ili pravna lica, dosuđeni iznosi po sudskom rešenju izvršavaju se u korist nerezidentnih računa kod banaka u dinarskoj protivvrednosti deviznog duga.

Sprovođenje prinudne naplate odvija se u više faza, i to:

 • prijem i evidentiranje rešenja (I i II red prioriteta) i naloga (III red prioriteta),
 • kontrola ispravnosti osnova – rešenja i naloga, koja podrazumeva vraćanje neispravnih osnova donosiocu,
 • unos rešenja u Program.

Izvršenje rešenja i naloga vrši se razmenom elektronskih poruka između Prinudne naplate i banaka kroz predblokadu (za dužnike koji nisu blokirani u prinudnoj naplati) i blokadu matičnog broja dužnika, što podrazumeva blokadu svih računa dužnika kod svih banaka i zabranu bankama da takvom dužniku otvaraju nove račune.

Na raspolaganju imate i servise APR pretraga podataka a još korisnih alata imate u odeljku eServisi .

 

Prinudna naplata | Narodna banka Srbije | NBS pretraga dužnika | Dužnici u prinudnoj naplati

Online servis koji omogućava da prilikom otvaranja novog predzeća proverite da li već postoji neko pravno lice sa tim imenom. Ako prilikom pretrage odaberete samo deo naziva, možete da vidite koje još kombinacije tog naziva postoje. Ovaj eServis je namenjen za pretragu naziva za privredna društva.

Privredna društva su:

 • Ortačko društvo
 • Komanditno društvo
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)
 • Akcionarsko društvo (zatvoreno i otvoreno)

Podaci se odnose i na ogranak stranog pravnog lica. Kriterijum za pretragu je naziv ili deo naziva privrednog društva. Kao rezultat pretrage dobija se spisak rezervisanih naziva.

apr pretraga privrednih drustava

Ako želite da pokrenete sopstveno preduzeće, pogledajte vodič Registracija preduzeća u Srbiji.

Na portalu InfoGO.biz možete pronaći još korisnih stvari u delu eSERVISI .

Prinudna naplata | NBS adresar | NBS pretraga dužnika | APR pretraga | Nove šifre delatnosti

 

 Pretraga jedinstvenog registra računa

 

Servis omogućava sledeće pretrage:

 • Provera tekućih i žiro računa
 • Pretraživanje privrednih društava
 • Informacije o svim računima određenog korisnika
 • Status računa (uključen u platni promet ili račun u blokadi)
 • Poreski broj PIB pretraga
 • Matični broj

onlineservis

Dodatne servise potražite u delu APR pretraga podataka. Još korisnih alata imate u odeljku eSERVISI .

 

 

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh