Na osnovu Programa rada za 2019. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad,
Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad

R A S P I S U J E

KONKURS

ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

  • Ceo tekst dostupan je samo registrovanim članovima.Registracijaje BESPLATNA.

Razvojna agencija Srbije pokreće Program internacionalizacije malih i srednjih preduzeća u 2018. godini, a u cilju kreiranja uslova za ostvarivanje izvoznih poslova. Pored osvajanja novih tržišta i povećanja prisustva na postojećim tržištima, cilj ove aktivnosti je brendiranja Srbije kao povoljne investicione i poslovne destinacije, uspostavljanje privednih veza sa inostranstvom i integracija domaćih privrednih društava u međunarodne poslovne tokove. Osim malih i srednjih privrednih društava ovim programom su takođe obuhvaćena i velika privredna društva. Program će biti realizovan u periodu od decembra 2018. godine do februara 2020. godine.

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet od 75.000.000,00 dinara bez PDV-a.

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora.

Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima.

Iskoristite povoljne uslove kreditiranja nabavke potrebnih obrtnih sredstava.

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, kao i podsticanja zapošljavanja.Krediti od 500.000,00 dinara do 100.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti će se odobravati sa rokom otplate do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima.

Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke kamatna stopa je 2% na godišnjem nivou, dok je u svim drugim slučajevima 3,5% na godišnjem nivou. Kamatna stopa se obračunava uz primenu valutne klauzule. U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova evropske unije u 2017. godini. Rok za prijavu: 26.05.2017.


Komentari posetilaca

Na vrh