Pojedini izvori finansiranja poslovanja su vam dobro poznati, poput kredita komercijalnih banaka, ali postoje i mnogi drugi koji su posebno namenjeni finansiranju izvoznih aktivnosti preduzeća. U nastavku vam nudimo detaljan pregled različitih izvora finansiranja izvoza, koji su u ponudi na domaćem tržištu.

KOMERCIJALNE BANKE


Ovlašćene komercijalne banke, pored kreditnih linija namenjenih finansiranju proizvodnje i prodaje roba i usluga na domaćem tržištu, odobravaju i kredite za izvoz roba i usluga.

Poslovi izvoza na kredit obuhvataju kreditne poslove vezane za: izvoz robe, vršenje usluga i izvođenje investicionih radova u inostranstvu. Navedene poslove preduzeća mogu vršiti iz raspoloživih sredstava svog poslovnog fonda, a delimično i iz sredstava dobijenih od banke ili drugih izvora finansiranja.

Na osnovu istraživanja, 44% ispitanih privrednika problem finansiranja poslovanja rešava zaduživanjem kod finansijskih institucija.

Prvi korak za traženje izvoznog kredita je odabir lokalne komercijalne banke. Pri izboru banke posebno treba da obratite pažnju na:

 • Visinu troškova izdavanja akreditiva i bankarske garancije.
 • Da li banka ima strana predstavništva ili korespodentske banke? Gde su one locirane?
 • Da li banka izveštava kupca o kreditu i po kojoj ceni?
 • Da li banka obezbeđuje posebne programe kreditiranja malih i srednjih preduzeća i izvoza?
 • Pod kojim uslovima se vrši kreditiranje?

Ukoliko ste već dobili kredit od banke za potrebe poslovanja na domaćem tržištu, utoliko ste u prednosti jer je banka već upoznata sa vašom solventno šću i mogućnostima vraćanja kredita. U ovom slučaju, uslovi, dokumentacija i procedure za dobijanje kredita biće veoma slični i vama unapred poznati. Korišćenjem akreditiva ili bankarske garancije možete značajno da smanjite rizike izvoza i naplate potraživanja na stranom tržištu.

Ukoliko tek planirate da počnete sa svojim izvoznim aktivnostima, a pripadate grupi malih i srednjih preduzeća važno je da izaberete banku koja je zainteresovana za pružanje usluga vašem tipu preduzeća. Veoma je bitno da znate tačno vreme svojih priliva i odliva sredstava. U suprotnom, ukoliko nemate detaljno urađen finansijski plan, i ne znate kad će vašizvoz početi da donosi dobit, imaćete poteškoća u vraćanju vaših finansijskih obaveza.

Većina domaćih i stranih komercijalnih banaka koje posluju na našem tržištu, odobravaju kredite izvoznim preduzećima za finansiranje spoljnotrgovinskih poslova. Uslove kreditiranja (kamatne stope, rokovi otplate, visina učešća) propisuje banka. Krediti su namenjeni za finansiranje osnovnih i obrtnih sredstva, nabavku sirovina i materijala, isplate plata i režijskih troškova poslovanja. Visina kredita zavisi od vrednosti konkretnog izvoznog posla.

LIZING


Preduzeće se, pri odabiru odgovarajućeg načina finansiranja za nabavku opreme, putničkih i privrednih vozila za svoje potrebe vrlo često opredeljuje za lizing. Lizing je mehanizam gde zakupac (preduzeće) iznajmljuje opremu od vlasnika ili davaoca lizinga (obično finansijske institucije), i plaća nadoknadu u mesečnim ratama u ugovorenom roku, najčešće od tri do pet godina. Mesečne otplate obuhvataju glavnicu i kamatu. Po zakonu, pravne transakcije se odnose na tri učesnika: zajmodavac, primalac i isporučilac opreme koja je predmet lizinga.

Osnovna prednost lizing aranžmana predstavlja mogućnost korisnika lizinga da, u kratkom roku, bez sopstvenog kapitala dođe do opreme koja mu je potrebna za rad. Prednost korišćenja postoji kada kupac ima potrebu za predmetom lizinga na određeno vreme, to je posebna pogodnost danas kada tehnologija brzo zastareva odnosno napreduje.

Na internet prezentaciji www.alcs.org.yu možete pronaći detaljne informacije o domaćim lizing kompanijama, uslovima pod kojima se odobrava lizing i mogućnostima korišćenja ovog oblika finansiranja poslovanja.

POSEBNE VRSTE SPOLJNOTRGOVINSKOG FINANSIRANJA


Korišćenje različitih izvora finansiranja i pravilno planiranje novčanih troškova pomaže pri prevazilaženju brojnih problema vezanih za međunarodna plaćanja poput: fluktuacije deviznog kursa i spore naplate dospelih potraživanja.

Faktoring

Faktoring je posao kratkoročnog kreditiranja, posebno koristan za mala i srednja preduzeća. On se zaključuje na neodređeno vreme ili na više godina, najčešće od pet do deset. Radi se o posebnom ugovoru između banke i klijenta koji se često javlja u međunarodnoj praksi. Ugovorom o faktoringu banka se obavezuje da preuzme klijentova nenaplaćena potraživanja uz proviziju koja je najčešće u visini od 2 do 10% od ukupnog potraživanja. Nakon što klijent dostavi dokumentaciju kao garanciju potraživanja, banka isplaćuje iznos potraživanja u gotovom umanjen za iznos ugovorene provizije banke.

Međutim, potrebno je istaći da se ne radi o besplatnim kreditima. Kamata je, u ovom slučaju, uračunata u proviziju banke koja se formira na osnovu faktora kao što su: iznos kamate na preuzeta potraživanja do njihove naplativosti, rizik nenaplativosti, naknada za bankarske usluge i iznos bankarske provizije.

Zahvaljujući faktoringu mnogi mali i srednji proizvođači mogu da se, bez teškoća, uključe u međunarodnu razmenu i da plasiraju svoje proizvode na strana tržišta, dok je briga o naplati izvezene robe prepuštena banci.

Forfeting

Forfeting je posao otkupa dugoročnog novčanog potraživanja prodavca (izvoznika) od strane banke, uz određeni diskont na teret prodavca. Banka nema pravo na nadoknadu od prodavca ukoliko ne može da naplati potraživanje od kupca (uvoznika).

Ugovor o forfetingu se razlikuje od ugovora o faktoringu (iako se u oba slučaja preuzima rizik naplate, tj. prestaje pravo na regres od prodavca potraživanja ako se ono ne naplati od dužnika) po tome što se kod faktoringa radi o redovnom otkupu kratkoročnih potraživanja, dok se kod forfetinga radi o otkupu dugoročnih potraživanja.

FINANSIJSKA PODRŠKA DRŽAVNIH ORGANA


Uloga programa podrške državnih organa je pomoć izvoznicima u cilju unapređenja njihovih aktivnosti i povećanja mogućnosti za dobijanje komercijalnih kredita. Uglavnom se radi o besplatnim (grant) programima koji se realizuju u saradnji sa davaocem sredstava, ili je reč o povoljnim uslovima kreditiranja namenjenim unapređenju izvoza i saradnje sa preduzećima iz pojedinih zemalja.

Fond za razvoj Republike Srbije

Osnovni model korišćenja sredstava Fonda za razvoj je na kreditnoj osnovi. Pored toga, zavisno od namene i oblika svojine Fond će koristiti i model ulaganja kapitala na svojinskoj osnovi. Sredstva Fonda odobravaju se pravnim licima, registrovanim u Agenciji za privredne registre, osim dela sredstava namenjenih kreditiranju fizičkih lica i samostalnih radnji, koja se odobravaju putem banaka.

Programi koje pruža Fond za razvoj su:

 • Regionalni razvoj
  Učešće sredstava Fonda u kreditiranju investicija, u odnosu na predračunsku vrednost ulaganja na teritoriji opština, može iznositi 40%, 50%, 60% ili 80% predračunske vrednosti investicija, sa odgovarajućom kamatnom stopom od 5%, 4%, 3% ili 1% na godišnjem nivou, uz korišćenje valutne klauzule. Krediti za osnovna sredstva se odobrabravaju sa rokom otplate do 5 godina i grejs periodom do jedne godine. Krediti za trajna obrtna sredstva se odobravaju sa rokom otplate do 3 godine i grejs periodom do jedne godine. U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja, koja se vrše od momenta podnošenja zahteva za kredit.
 • Mala i srednja preduzeća
  Učešće sredstava Fonda u kreditiranju investicija malih i srednjih preduzeća može iznositi i do 40% predračunske investicije, uz kamatnu stopu od 5% na godišnjem nivou i primenu valutne klauzule. Kreditna sredstva se odobravaju sa rokom otplate do 5 godina i grejs periodom do jedne godine.
 • Krediti za podsticanje izvoza
  Krediti za finansiranje pripreme proizvodnje namenjene izvozu se odobravaju sa rokom otplate do šest meseci, sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou i sa primenom valutne klauzule.
 • Kratkoročno finansiranje privrede
  Deo sredstava koja ne budu angažovana u investicione programe mogu se plasirati, po posebnim odlukama Upravnog odbora Fonda, kao kratkoročne pozajmice preduzećima i poslovnim bankama. Rok otplate je do 12 meseci a kamatna stopa je u visini eskontne stope Narodne banke Srbije.
 • Podsticanje proizvodnje iz sredstava za subvencije
  Krediti se odobravaju kao komisioni, u skladu sa programom Vlade Republike Srbije. Krediti za finansijski lizing se odobravaju po uslovima iz Programa o uslovima i načinu korišćenja sredstava za kreditiranje lizinga, usvojenim od strane Vlade Republike Srbije. Zahtevi za odobrenje sredstava za subvencije i lizing podnose se Ministarstvu privrede.
 • Kreditiranje malih preduzetnika i samostalnih radnji
  Krediti iz ovog programa se odobravaju posredstvom poslovnih banaka sa rokom otplate do 5 godina i grejs periodom do jedne godine, uz tromesečnu otplatu i kamatnu stopu od 1%, 3%, 4% ili 5% godišnje, zavisno od opštine na čijoj teritoriji se nalazi preduzeće. Prilikom otplate ovog kredita takođe se primenjuje valutna klauzula.

INDEKS ČLANAKA:

NAZAD NA SADRŽAJ

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh