U međunarodnoj trgovini postoji više načina paćanja. Među najzastupljenijim nalaze se: gotovinski avans, akreditiv, bankarska garancija, dokumentarna naplata, otvoreni račun, menica i ček.

GOTOVINSKI AVANS

Predstavlja najsigurnije rešenje za izvoznika, jer omogućava naplatu robe unapred i korišćenje dobijenih sredstava za dalje ulaganje u proizvodnju. Gotovinskim avansom smanjuju se rizici neplaćanja i povećavaju sredstva potrebna za ulaganje u operativni kapital. Nažalost, postoji mali broj kupaca koji su spremni da plate gotovinom unapred. Neki kupci će deo robe platiti u gotovom u slučaju kad postoji velika potreba za proizvodom ili ukoliko su te robe ili usluge unapred posebno naručene. Međutim, kupac će, u tom slučaju, verovatno tražiti bankarsku garanciju za povrat avansa u slučaju neisporuke robe.

Kada su u pitanju usluge, ova vrsta naplate je češća, dok se dalja dinamika plaćanja izvršava po obavljenom poslu.

AKREDITIVI

Ova vrsta naplate pruža sigurnost izvozniku, jer mu banka daje garanciju za naplatu potraživanja. Aktiviranje akreditiva se vrši nakon dostave dokumenata, koja po sadržaju, obliku i rokovima odgovaraju uslovima propisanim u akreditivu. Akreditiv odgovara i uvozniku i izvozniku jer banka na sebe preuzima ulogu jemca. Akreditivom se pod posebnim uslovima može omogućiti da troškove finansiranja transakcije snose ili izvoznik ili uvoznik. Troškovi finansiranja transakcije se najčešće izražavaju u procentu od ugovorene transakcije. Plaćanje se može izvršiti po viđenju ili odloženim plaćanjem.

Postoje dve vrste akreditiva: potvrđeni i nepotvrđeni akreditiv.

Kod potvrđenog akreditiva javlja se još jedna banka koja garantuje da će plaćanje biti izvršeno. Strana banka koja izdaje akreditiv ima ulogu jemca jer preuzima obavezu plaćanja ukoliko strana ili srpska banka - davalac akreditiva ne izvrši svoje obaveze. Potvrđeni akreditiv dodatno štiti ugovorne strane i osigurava plaćanje. Ovakva vrsta akreditiva je preporučljiva u zemljama sa nestabilnim političko-ekonomskim uslovima.

Nepotvrđeni akreditiv ne poseduje garanciju druge banke. U slučaju da banka ne plati garanciju, izvoznik ne može naplatiti svoja potraživanja.

BANKARSKA GARANCIJA

Bankarska garancija može biti najsigurniji vid naplate, samo ukoliko je banka koja preuzima garanciju (ima ulogu jemca) jaka i solventna. Postoji nekoliko vidova jemstva:

  • Garancija plaćanja
  • Garancija da ponuđač neće odustati u slučaju tendera ili licitacije
  • Garancija za dobro obavljanje posla
  • Avansna garancija - da će predujam biti vraćen kupcu ukoliko ne dođe do isporuke robe

DOKUMENTARNA (INKASO) NAPLATA

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika banci da uvozniku (kupcu) uruči dokumenta na osnovu kojih on može raspolagati robom, ali samo uz ispunjenje određenih uslova (uz plaćanje akcept menice ili ispunjenje drugih dogovorenih uslova).

Prednosti dokumentarne naplate su: jednostavna procedura, mali troškovi i podjednak rizik za poslovne partnere.

Da biste se odlučili za dokumentarnu naplatu morate biti sigurni da su ispunjena dva osnovna preduslova:

  • subjekti u spoljnotrgovinskom poslu moraju se međusobno poznavati kao pouzdani poslovni partneri,
  • ekonomsko, političko i pravno okruženje u zemlji kupca mora biti stabilno i bez posebnih uvoznih i deviznih ograničenja.

OTVORENI RAČUN

Otvoreni račun podrazumeva da izvoznik isporuči robu i da se prenos vlasništva izvrši pre nego što je roba naplaćena. Ovakav vid naplate potraživanja se savetuje ukoliko je reč o poznatom kupcu sa kojim ste i ranije uspešno sarađivali. Neka od velikih preduzeća u ino- stranstvu isključivo koriste ovakav način plaćanja.

Izvoznik, kod otvorenog računa, može biti izložen određenim rizicima naplate potraživanja.
Putem otvorenog računa omogućava se odloženo plaćanje na 30, 60 i 90 dana, a ponekad se ti rokovi i produžuju. Izvoznik finansira celu transakciju sve dok mu sredstva ne budu uplaćena.

Izvoznici koji se odluče da koriste otvoreni račun kao vid plaćanja moraju detaljno proučiti sve političke, ekonomske i komercijalne rizike. Takođe, treba da se konsultuju sa svojim bankarima oko finansiranja transakcije pre nego što uvozniku (kupcu) izdaju profakturu.

MENICA

Menica je strogo formalna isprava koja se izdaje u zakonom propisanoj formi i glasi na određenu novčanu sumu.
Menica je našla široku primenu u međunarodnom platnom prometu. Pored toga, menica se koristi i kao sredstvo obezbeđenja izvršenja ugovorenih obaveza.

Prema načinu izdavanja menice se dele na trasirane i sopstvene.
Trasirana menica predstavlja hartiju od vrednosti kojom se njen izdavalac (trasant) obavezuje da će, po njegovom nalogu, drugo lice (trasat) izvršiti isplatu menične sume trećem licu (remitentu), o roku dospeća menice.

Sopstvena menica predstavlja menicu kojom se njen izdavalac (trasant) obavezuje da će izvršiti isplatu meničnog iznosa, trećem licu (remitentu), o roku dospeća menice. U ovom slučaju trasant i trasat su jedno lice.

ČEK

Ček je instrument spoljnotrgovinskog plaćanja i predstavlja hartiju od vrednosti kojom izdavalac (kupac, trasant) daje nalog svojoj poslovnoj banci (trasatu), da sa njegovog računa prenese određeni iznos na račun korisnika čeka (izvoznika, remitenta) ili donosiocu čeka. Ako je na čeku naznačeno da se plati donosiocu, onda se radi o čeku koji glasi na ime. Iznos na čeku koji glasi po naredbi plaća se korisniku čeka ili, po njegovoj naredbi, nekom drugom licu.

Ček se može podneti na naplatu u određenom roku. Rokovi za podnošenje čekova na naplatu se kreću od 8 do 70 dana.

Budite oprezni kod čekova! Insistirajte na čekovima koje potpisuje poslovna banka, a ne na onima koje potpisuje samo uvoznik. Garancija banke je daleko sigurnija od garancije uvoznika.

INDEKS ČLANAKA:

NAZAD NA SADRŽAJ

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh