Posedovanje odgovarajućih sistema i standarda kvaliteta sve češće se javlja kao obavezan uslov za izlazak na strana tržišta. Globalizacija zahteva proizvode za svetsko tržište koji treba da zadovolje određene zahteve, a pre svega da imaju visok kvalitet. Međunarodna ekonomska saradnja zahteva i uređene poslovne sisteme, posebno one koji posluju prema zahtevima odgovarajućih standarda. Zaostajanje naše privrede u ovim oblastima, već sada je prepreka za brže povezivanje naše zemlje sa integracionim procesima u svetu.

Postoji veliki broj standarda koji zavise od mnogo faktora: vrste robe, zemlje u koju se izvozi, trendova, zahteva stranih kupaca i dr. U nastavku ćemo navesti neke od standarda koji se najčešće koriste u poslovnoj praksi.

Opšti standardi

ISO19000 je serija standarda za menadžment sistema kvaliteta, izdata od ISO organizacije koja ima 132 članice nacionalnih tela za standardizaciju. ISO 9000 serija standarda, odnosno
njegov model za sertifikaciju - QMS (ISO 9001:2000), nije standard za proizvod/uslugu, ali se odnosi na procese koji ih kreiraju. QMS je primenljiv u svim organizacijama koje žele da pokažu saglasnost da ispunjavaju zahteve kupca, za sve kategorije generičkih proizvoda: hardware, software, procesni materijali i usluge. Sertifikat za QMS organizaciji donosi koristi, zato što objektivno ocenjuje nivo efektivnosti uspostavljenog modela za menadžment kvalitetom. On takođe omogućuje organizaciji da u međunarodnim relacijama bude priznata kao pouzdan isporučilac.Konkurencija

ISO114000 serija standarda je objavljena 1996. godine, kao globalni model za sistem menadžmeta za zaštitu životne sredine (EMS). Njegovom primenom organizacija obezbeđuje dokaz da se odgovomo ponaša prema životnoj sredini, odnosno da kontroliše i upravlja svim parametrima proizvodnog i tehnološkog procesa koji mogu narušiti uspostavljanje zaštite okoline. EMS takođe obezbeđuje saglasnost poslovanja sa međunarodnim zakonima i pravilima o zaštiti životne sredine, prevenciji hazardnih situacija, smanjenju otpada i kreiranju pozitivnog imidža organizacije u društvu.

Automobilska industrija

ISO TS216949 je međunarodni standard za QMS (ISO 9001:2000) u automobilskoj industriji. Ovaj standard integriše zahteve iz ISO 9001:2000 sa specifičnim zahtevima standarda iz automobilske industrije kao što su američki QS-9000, nemački VDA 6.1, francuski EAQF i italijanski AVSQ. U izradi ovog standarda su učestvovali i japanski proizvođači automobila. Ovaj standard se odnosi na sve interne i eksterne isporučioce sirovina, polufabirkata, delova, komponenti i usluga. Njegov osnovni cilj je obezbeđenje kvaliteta u proizvodnji originalnih auto-delova. Na ovaj način se isporučioci na međunarodnom nivou oslobađaju višestruke sertifikacije i audita prema različitim standardima iz ove oblasti.

Prehrambena industrija

HACCP3 sistem je model razvijen od strane Američkog odseka za inspekciju i bezbednost u poljoprivredi (FSIS) i njihove Agencije za hranu i lekove (FDA). HACCP u primeni obezbeđuje apsolutnu zdravstvenu bezbednost u lancu proizvodnje i distribucije hrane. Prihvaćen je i podržan od strane UN (Codex Alimentarius), EU, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana, a primenjuje se za: sve prehrambene proizvode; restorane, bolnice, hotele; proizvođače i isporučioce hrane. U velikom delu sveta je zakonska obaveza. Uskoro se očekuje usvajanje ISO 22000 standarda, koji će sadržati HACCP.

Farmaceutska industrija

ISO 13485/88 je standard QMS-a za proizvođače medicinskih uređaja.
Dobre proizvodne prakse (GMP)4su procedure koje moraju da primene proizvođači medicinskih uređaja i lekova ako žele da ih plasiraju na tržište SAD. CE znak predstavlja znak usaglašenosti sa evropskim propisima (franc.: Conformité Europée nne) za proizvod. Od uvođenja Novog pristupa (New approach) 1985. godine, predstavlja zakonsku obavezu za proizvođače u EU i izvan EU koji podle žu nekoj od 23 trenutno važeće direktive (uređaji koji sagorevaju gasne fluide, žične instalacije, proizvodi 1 - ISO - International Organization for Standardization
30 2 - ISO TS - ISO Technical Specification
3 - HACCP - Hazard Analisys and Critical Control Point
4 - GMP - Global Marketing Practices
za građevinarstvo, elektromagnetska kompatibilnost, oprema u eksplozivnim atmosferama, eksplozivi za civilnu upotrebu, liftovi, oprema pod niskim naponom, medicinski uređaji, uređaji za merenje, ambalaža, lična zaštitna oprema, dragoceni metali, oprema pod pritiskom, radio i telekomunikaciona terminalna oprema, rekreaciona plovila, bezbednost mašina,
bezbednost igračaka, telekomunikacioni terminali i zemaljske satelitske stanice).

ISO/IEC517025 standard razvijen je 1999. godine, a sadrži zahteve za akreditaciju kontrolnih i ispitnih laboratorija, koji se odnose na to da one moraju predočiti dokaze da rade prema QMS-u, da su tehnički kompetentne i da generišu tehnički validne rezultate.

IT industrija

QS (QMS)6za softver se primenjuje od 1994. godine. Predstavlja model za obezbeđenje kvaliteta u razvoju, projektovanju i korišćenju softvera i orijentisanje softverskim kompanijama koje rade na njegovom razvoju.
BS77799 (ISO 17799) standard je razvijen od strane BSI, i predstavlja standard za upravljanje zaštitom informacionog sistema (ISMS). On se može primeniti u različitim privrednim orga- nizacijama, za informacione i komunikacione sisteme kao i računarske mreže.
TL89000 standard je kreiran 1999. godine. On predstavlja QMS model za telekomunika- cionu industriju. Od dobavljača u ovoj industriji se zahteva primena dodatnih elemenata koji se odnose na njihovu proizvodnju, dok se od hardverskih i softverskih kompanija traži da primene sve specificirane zahteve za ovaj sektor.

Sistemi za zaštitu zdravlja i bezbednosti

OHSAS918001 standard, razvijen je od strane evropskih tela za standardizaciju, kao standard za menadžment sistem za zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih (OHSMS). Cilj mu je kreiranje bezbednog radnog mesta. Ovaj standard je idealan za organizacije koje žele da povećaju bezbednost svojih zaposlenih, zaštite njihovo zdravlje, smanje medicinske troškove lečenja iznenadnih povreda i povećaju prevenciju u ovoj oblasti. SA108000 standard je izdat 1997. godine i predstavja prvi međunarodni standard iz oblasti socijalne odgovomosti za zaposlene i kompaniju. On od poslodavaca zahteva da zaposlenom garantuje osnovna radnička prava, bezbedne radne uslove, zabranu zapošljavanja dece i bolesnih i regulamu radnu nedelju od 42 sata. Ostali zahtevi SA 8000 odnose se na zdravstvenu zaštitu, pravo na sindikalno organizovanje, zabranu diskriminacije na verskoj, rasnoj i nacionalnoj osnovi kao i mogućnost napredovanja u struci.

Razvijen je od strane Saveta Agencije za ekonomski razvoj (CEPAA), uz pomoć širokog kruga privrede, industrije, sindikata, organizacija za Ijudska prava, UN i drugih.

Sertifikacija prema ovom standardu kompaniji daje pozitivan imidži reputaciju kod njenih klienata, zaposlenih, isporučilaca, vlasnika i kupaca, zbog najbolje prakse socijalne zaštite zaposlenih kao i uslova njihovog rada.
5 - ISO/IEC - ISO International Engineering Consortium
6 - QMS - Quality Management System
7 - BS - British Standard
8 - TL - Telecommunications Industry Standard 31
9 - OHSAS - Occupational Health and Safety Management System
10 - SA - Social Accountability

Razno

ISO/IEC1115408 standard je izdat 1999. godine kao prvi međunarodni standard za informacione tehnologije, koji definiše kriterijume za ocenu zaštite proizvoda ovih tehnologija kao što su operativni sistemi, kompjuterske mreže, distributivni sistemi, aplikacije iz hardvera, firmvera i softvera. Zahtevi ovog standarda su specifikovani kao funkcije zaštite IT proizvoda i sistema, kao i merenje nivoa zaštite i validacije obezbeđenja.

AS129100 standard je objavljen 1999. godine. On predstavlja model za menadžment kvalitetom isporučilaca i podisporučilaca za vazduhoplovnu i kosmičku industriju (postoje i EN 9101, 2, 3 - evropski standardi).

BS 6072 - Menadžment rizikom je standard izdat 2000. godine a odnosi se na upravljanje rizikom poslovnih projekata. On opisuje upravljanje rizikom kao "osnovni" proces u bilo kojoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, aktivnost i sektor delovanja. Definiše dobru praksu za upravljanje rizikom, koja obuhvata: identifikaciju rizika, analizu rizika, procenu i kontrolu.

Upravljanje kvalitetom (TQM)13je danas opšteprihvaćeni model za ocenu organizacija za dodelu međunarodnih, nacionalnih i kompanijskih nagrada za poslovnu izvrsnost. Osnovni koncept TQM je orijentisan proizvodnim organizacijama.

Poslovna izvrsnost (BE)14standard je razvijen kao novi evropski model TQM 1999. godine. osnovni cilj ovog standarda je da evropska privreda postane lider u svetu po kvalitetu svojih proizvoda i usluga u različitim oblastima a pre svega u uslugama. Primenjeni model menadžmenta kvalitetom u organizaciji ocenjuje se dostignutim nivoom zadovoljstva kupaca, zaposlenih, partnera i društva.

Nivo zadovoljstva vlasnika ocenjuje se iz ugla ostvarenih poslovnih rezultata. Sve ovo se posmatra iz konteksta ostvarenog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga organizacije. Postoji i EFQM - European Foundation for Quality Management, kao model evropske nagrade za poslovnu izvrsnost.

INDEKS ČLANAKA

NAZAD NA SADRŽAJ

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh