Pri izvozu robe potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Postoji nekoliko dokumenata koji su obavezni kod svakog izvoznog posla:

 • Ugovor sa partnerom, overen u Privrednom Sudu, na osnovu kojeg se roba prodaje, odnosno izvozi
 • Trgovačka dokumenta
 • Transportna dokumenta
 • Dokumenta o osiguranju
 • Carinska dokumenta

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE

Ugovor o kuporodaji robe je najvažniji ugovor u međunarodnoj trgovini. Ovim ugovorom prodavac se obavezuje da će isporučiti robu i preneti svojinu na kupca, dok se kupac obavezuje da će platiti ugovorenu cenu i primiti robu.

Međunarodna kupoprodaja robe regulisana je pravilima Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine, koja je poznatija kao Bečka Konvencija.

Ova Konvencija se primenjuje samo u slučaju kada je sedište ugovornih strana na teritoriji zemalja koje su je ratifikovale, s tim što se u samom ugovoru mo že isključiti ili ograničiti njena primena. Na ša zemlja je ratifikovala Bečku konvenciju, te se na međunarodnu kupoprodaju robe primenjuje Konvencija a ne Zakon o obligacionim odnosima.

Komponente izvoznog ugovora su:

 • Ime i adresa dobavljača, ime i adresa kupca
 • Detaljan opis proizvoda koji se izvoze, izgled i opis pakovanja, dimenzije i težina, naziv carinske tarife
 • Cena, uključujući popuste, načine i rokove plaćanja
 • Valuta u kojoj se vrši prodaja i plaćanje
 • Isporuka, uključujući i procenjeno vreme isporuke ili slanja
 • Pravno vlasništvo, uključujući i momenat kada vlasništvo prelazi sa kupca na prodavca
 • Način transporta
 • Incoterms, odgovornost za osiguranje i prevoz
 • Garancije i troškovi banaka
 • Dokumenti koje zahteva kupac
 • Važeći zakoni u slučaju spora
 • Arbitraža kao alternativa za spor
INDEKS ČLANAKA:

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh