Krediti za održavanje tekuće likvidnosti će se odobravati sa rokom otplate do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima.

Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke kamatna stopa je 2% na godišnjem nivou, dok je u svim drugim slučajevima 3,5% na godišnjem nivou. Kamatna stopa se obračunava uz primenu valutne klauzule. U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

  • Ceo tekst dostupan je samo registrovanim članovima.Registracijaje BESPLATNA.

  • Na vrh