Finansijski menadžment je očigledno važan segment upravljanja preduzećem.Potencijalni klijenti najviše brinu o ovoj oblasti iz dva razloga:

  1. Prvi smo pokrili u odeljku o korporativnom upravljanju i on se odnosi na izvore fnansiranja i odgovarajuće rizike.
  2. Drugi razlog je kontrola troškova, jer je ona direktno vezana za ukupne troškove a samim tim i za cenu Vaših proizvoda i usluga.

Budite spremni da odgovorite na ovakva pitanja:

  • Da li preduzeće ima pouzdani obračun troškova?
  • Da li se stvarna cena proizvoda objavljuje i uporedjuje sa obračunom troškova?
  • Da li postoji program smanjenja troškova?
  • Da li preduzeće koristi odgovarajuće tabele za prikaz novčanih tokova (Cash fow)?
  • Da li preduzeće prati i uporedjuje troškove u toku godina svoje proizvodnje (Trend)?
  • Da li preduzeće prati i upoređuje troškove sa drugim preduzećima (Benchmarking)?

U nekim sektorima, trebalo bi da budete spremni da priložite materijal koji se ponekad naziva „javna knjiga obračuna troškova“. Potencijalni klijenti želeće da vide detaljan opis troškova, uključujući i obračunatu maržu. Neki klijenti takodje zahtevaju da potpišete ugovor o obračunu troškova, gde se Vi obavezujete na odredjeni procenat smanjenja cene na godišnjem nivou.

Važan segment fnansijskog menadžmenta jeste upravljanje novčanim tokovima. Treba da znate da je isplata od strane MNC uglavnom sigurna i da ćete skoro uvek biti isplaćeni na vreme. Na drugoj strani, treba da ste upoznati sa uslovima plaćanja, jer MNC obično traže dosta dugačak rok plaćanja, 45, 60 pa i više dana, što može imati negativan efekat na Vaše novčane tokove.

Nazad na sadržaj

Na vrh