FSC CoC - FSC lanac odgovornosti 

(Forest Stewardship Council Chain of Custody)


O FSC CoC


Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste potiče od šuma koje su gajene na održiv način. Sertifikovane kompanije mogu postaviti svoj FSC logo direktno na proizvod i mogu ga koristiti za potrebe oglašavanja i marketinga.

FSC je osnovana kao svetska nezavisna i neprofitabilna organizacija 1993. godine od strane različitih tela koja se bave životnom sredinom i kompanija koje su aktivne u šumarstvu i drvnoj industriji. FSC je organizacija koja se finasira od svog članstva, a članovi mogu biti bilo fizička lica ili pravni subjekti. 

Ciljevi


Procedura sertifikacije je namenjena kako bi pomogla da kultivacija šuma bude:

 • Ekološki usaglašena
 • Socijalno prihvatljiva
 • Ekonomski održiva

 
i kako bi se unapredile mogućnosti za promociju drvne građe koja je proizvedena na ekološki i društveno ispravan način. 

Ciljna grupa

 • Pilane
 • Drvoprerađivačka industrija
 • Drvna industrija i trgovina
 • Papirna industrija i trgovina
 • Izdavačke kuće i štamparije

Zahtevi


FSC je definisao 10 principa za sertifikaciju šuma (FSC Forest Management FM), koji su važeći u čitavom svetu. Između ostalog, sledeće tačke su čine osnovu:

 • Usaglašenost sa zakonima i FSC principima, usaglašenost sa zakonima struke i zaštitom zdravlja
 • Poštovanje prava vlasništva
 • Nastojanje da se održi, sačuva i zaštiti dobar odnos sa lokalnim stanovništvom
 • Održavanje visokog stepena kvaliteta drveta i drvne građe
 • Princip regeneracije
 • Planiranje i kontrola dokumentacije
 • Čuvanje zaštitnih šuma
 • Očuvanje bioloških raznolikosti


Sertifikacija u skladu sa FSC CoC zahteva sledeće:

 • Dokumentovani sistem kontrole
 • Potvdu prijema robe
 • Razdvajanje i/ili obeležavanje sertifikovane od nesertifikovane robe
 • Označavanje bezbednih proizvoda
 • Identifikacija sertifikovane robe za otpremu


Nakon uspešne sertifikacije, FSC CoC sertifikat se izdaje na 5 godina. Svake godine, nadzorni audit će se sprovoditi. FSC sertifikat je međunarodno prepoznat.

Podrška države

Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu FSC sertifikat nije izostala.

Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije FSC sertifikata.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal www.InfoGO.biz objavljuje u sekciji KONKURSI.


Halal

O Halalu

Halal na arapskom jeziku znači dozvoljeno. Kada se kaže 'dozvoljeno' misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom sveta primenjuje ovaj način ishrane.

Halal standard proističe iz šerijatskog zakona i firma koja je zainteresovana za uvođenje ovog standarda mora aplicirati Agenciji islamske zajednice. Tom prilikom zainteresovana firma daje izjavu da su joj poznati svi zakoni koji se odnose na Halal standard, kao i sve zabrane koje proističu iz njega. Kada se ispune svi neophodni uslovi kompaniji se izdaje Halal sertifikat koji važi jednu godinu.

Primena Halal standarda

Halal se najčešće primenjuje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i proizvodnji kozmetike. Da bi se ispunili uslovi za dobijanje sertifikata u proizvodnji hrane ne smeju se primenjivati sledeći sastojci:

 • svinjsko meso,
 • krv,
 • životinje mesojedi,
 • ptice grabljivice,
 • životinje koje su zaklane u ime nekog drugog a ne alaha,
 • aditivi i emulgatori (emulgator E 120).

Takođe, zabranjena je i upotreba alkohola (likeri koji se koriste u konditorskoj industriji), kao i želatina koji je svinjskog porekla.

Ono što je još bitno napomenuti je da Kuran propisuje poseban način klanja životinja. Zabranjeno je da to radi osoba pod dejstvom alkohola, a takođe je zabranjeno da to radi neko ko nije musliman, hiršćanin ili Jevrej jer samo oni znaju šta znači pomen božijeg imena prilikom klanja.

Neophodna dokumentacija

Da bi proizvođači pristupili postupku sertifikacije potrebno je da dostave:

 • Dokument o opredeljenosti menadžmenta za Halal sertifikat,
 • Dokument kojim se potvrđuje da se u proizvodnji primenjuju odredbe o zdravstvenim, higijenskim i sanitarnim merama u koje spadaju i međunarodni standardi (HACCP i ISO standardi),
 • Dokument kojim se potvrđuje da se delatnost obavlja u skladu sa važećim propisima.

Nakon toga se sprovodi postupak u kome se utvrđuje da li su sirovine koje se koriste u proizvodnji dozvoljene prema zakonu „haram" muslimana. Nakon ispunjenja predviđenih uslova izdaje se odgovarajući sertifikat koji potvrđuje halal status proizvoda i tada se odobrava upotreba halal znaka na pakovanju proizvoda.

U toku trajanja sertifikata vrši se redovna kontrola od strane halal kontrolora i takođe se vrši uzorkovanje proizvoda sa tržišta. Na taj način se obezbeđuje sigurnost da neće doći do oharamljenja (religijskog skrnavljenja) proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje.

Prednosti Halala

Trenutna vrednost tržišta na kojem se trguje Halal sertifikovanom hranom i prehrambenim proizvodima u celom svetu se procenju na 547 milijardi dolara. Broj stanovnika muslimanske veroispovesti u svetu je oko 1,6 milijardi i sve je veća tražnja za sertifikovanom Halal hranom u državama sa populacijom muslimanske veroispovesti. Od ukupnog prometa hranom i prehrambenih proizvoda na svetskom nivou, Halal tržište obuhvata 12% globalne trgovine.

Podrška države

Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu HALAL sertifikat nije izostala. Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije HALAL sertifikata.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal www.InfoGO.biz objavljuje u sekciji KONKURSI.

GlobalGap


O GlobalGap-u

Izazov da se globalizuje svetsko tržište je danas veći nego ikad ranije u sektoru proizvodnje hrane. GlobalGap (nekada poznat po imenu EurepGap) je ustanovio standard koji je ključna referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. GlobalGap je prisutan u više od 80 zemalja sveta na svim kontinentima.


Primena Global Gap standarda

GlobalGap je ustanovljen od privatnih lica koja su napravila dobrovoljne standarde za sertifikaciju za sve poljoprivredne proizvde širom sveta. Cilj je bio da se napravi i ustanovi jedinstven standard za dobru poljoprivrednu praksu širom sveta, sa naglaskom da različiti poljoprivredni proizvodi mogu biti GlobalGap sertifikovani.

GlobalGap je standard koji se koristi pre proizvodnje, odnosno sertifikat pokriva procese koji ulaze u proizvodnju na farmi (npr. stočnu hranu ili sadnice), kao i sve radne aktivnosti na proizvodnji proizvoda sve dok finalni proizvod ne napusti farmu.

GlobalGap sertifikaciju vrši više od 100 nezavisnih i akreditovanih sertifikacionih tela u više od 80 država širom sveta, a sertifikat je dostupan za sve poljoprivredne proizvođače koji iskažu volju da uvedu GlobalGap sertifikat.

GlobalGap uključuje kako godišnju inspekciju pri proizvodnji, tako i dodatne nenajavljene inspekcije.

GlobalGap se sastoji od seta dokumenata koje je neophodno primeniti u proizvodnji:

 • generalne odredbe,
 • kontrolne tačke,
 • usklađenost kriterijuma i
 • kontrolnu listu.

Prednosti Global Gap-a

Za Vašu kompaniju Global Gap sertifikat:

 • naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane,
 • povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu,
 • evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine,
 • povećava profit,
 • daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtevnije svetske standarde.

Global GAP kategorije pri standardizaciji

Kategorija biljna proizvodnja:

 • Voće i povrće
 • Cveće i ukrasno bilje
 • Kombinovani usevi, stočna hrana
 • Zelena kafa i čajevi

Kategorija stočna proizvodnja:

 • Goveda i ovce
 • Mlečni proizvodi
 • Svinje
 • Živina

Kategorija akvakultura:

 • Salmonidne ribe (pastrmka, losos)
 • Škampi
 • Siluride (pangasius, som)
 • Tilapia

Podrška države

Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu GlobalGap sertifikat nije izostala.

Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije GlobalGap sertifikata.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal www.InfoGO.biz objavljuje u sekciji KONKURSI.

Košer 

O Košeru


Reč Košer u izvornom (širem) značenju se može prevesti kao odgovarajući, u skladu, ispravan. Ujedno, to je i naziv sertifikata u industriji hrane i pića kojim se garantuje da je određeni prehrambeni proizvod ispunio zahteve propisane Torahom (poznatijim kao pet proroka Mojsijevih knjiga) i da kao takav može biti konzumiran od strane pripadnika jevrejske verske zajednice. Postoji knjiga koja sadrži detaljna objašnjenja za sve grupe prehrambenih proizvoda, a ovde su izdvojena samo osnovna pravila koja određuju koja hrana jeste „odgovarajuća" u najužem smislu:

Meso i mesni proizvodi 

Meso i mesni proizvodi samo određenih vrsta životinja smatraju se Košer. To su životinje koje se hrane iz posebnih posuda i žvaću hranu, te tako teletina i ovčetina spadaju u kategoriju dozvoljenih vrsta mesa, dok npr. meso zeca i svinje ne spada u Košer namirnice. Da bi meso pojedinih životinja bilo Košer, životinje moraju biti zaklane na tačno određen i ritualan način, koji takođe mora biti sertifikovan kao Košer. Suština je da životinja mora da bude ubijena na način koji ne zadaje bol, a takav obred isključivo obavlja specijalno obučeno osoblje koje se zove „šočet" (shochet). Nakon što životinja ne daje znakove života, pristupa se ispitivanju na bolesti i odstranjivanju iznutrica, krvi i nerava. Posebna pažnja se posvećuje plućima životinje koja moraju biti zdrava i čista.


Piletina i ostalo živinsko meso

Košer živinom smatraju se samo kokoška, ćurka, guska i patka, a živinsko meso se ne sme mešati sa mlečnim proizvodima. I u ovom slučaju, klanje živine može da obavi samo „šočet".


Riba

Sve vrste ribe koje imaju krljušt i peraja su Košer (npr. tuna, šaran, bela riba, losos). Druge vrste morske ribe, kao i morske životinje (sve vrste ljuskara, jastog, rakovi, hobotnice, školjke, krabe i sl) nisu Košer. Takođe, Košer nisu ni som i šaran. Za razliku od životinja, za ribu ne postoji propisan ritual ubijanja, ali je za raspoznavanje i garanciju da je neka riba Košer neophodno da se na ribi, prilikom kupovine, nalaze peraja.


Voće, povrće i zrnasto povrće

Ove vrste proizvoda, po pravilu jesu Košer. Postoji samo jedan izuzetak, a to su pojedine vrste proizvoda koji se dobijaju od grožđa.


Sir 

Iako je sir mlečni proizvod, neke vrste sireva jesu Košer, uz uslov da su proizvedeni od Košer životinje.


Dodaci

Riba, jaja, povrće, voće i mahunarke mogu biti konzumirani sa mlečnim ili mesnim prozvodima. Stoga, ulja kao što su biljna, se mogu koristiti u pripremi mlečnih i mesnih proizvoda.

Kako do sertifikata?


Sertifikat izdat od ovlašćenog Rabina garantuje da se Vaša proizvodnja obavlja u skladu sa Košer pravilima. S obzirom da Košer nije tako redak kod nas, možete se raspitati među preduzećima iz Vaše branše koje korake treba preduzeti u cilju pribavljanja ovog sertifikata. Tendencija da se, bez obzira na veroispovest, ljudi sve više okreću zdravom načinu života, pa samim tim i ishrane, otvara nove tržišne mogućnosti za sva domaća preduzeća kojima je cilj širenje i unapređivanje postojećeg načina proizvodnje i poslovanja.

U zavisnosti od karakteristika samog proizvodnog procesa, verifikacija usaglašenosti sa Košer standardom može biti zahtevnija ili manje zahtevna (npr. za mesnu industriju je potrebna detaljna kontrola, samim tim je i verifikacija dugotrajnija i skuplja). Takođe, posedovanje drugih standarda i sertifikata poput HACCP i Halal znatno olakšavaju uvođenje Košer standarda. Kako ne biste uvodili novu liniju, savet je da neku od postojećih proizvodnih linija prilagodite Košer zahtevima.

Posedovanje Košer sertifikata omogućava osvajanje novih tržišta i klijenata.

Na vrh