HACCP standard

O HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.

šta je haccp standardSam HACCP se zasniva na sledećim principima:

 • Analiza potencijalnih opasnosti - hazarda,
 • Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka - CCP,
 • Ustanovljenje kritičnih granica za svaku CCP,
 • Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP,
 • Utvrđivanje korektivnih mera za stanje izvan kritičnih granica,
 • Uspostavljanje procedura za proveru sistema,
 • Formiranje dokumentacije.

 
Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito visok rizik za bezbednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, deluje preventivno, koristi ocenu rizika kao alat, sistematičan je, dokumentovan i proverljiv.

Primena HACCP

Primena HACCP je široko rasprostranjena u razvijenim privredama, dok je u Evropskoj uniji i zakonski obavezujuća direktivom Saveta Evrope (Council Directive 93/43/EEC). Iako se direktiva ne odnosi na zemlje koje nisu članice Evropske unije, ovaj akt indirektno ima značajan uticaj na Vaše preduzeće ukoliko izvozite ili planirate da izvozite u Evropsku uniju.

Primena HACCP sistema je takođe i zakonska obaveza u Srbiji na osnovu Zakona o veterinarstvu ( Sl. glasnik RS br. 91/2005) i Zakona o bezbednosti hrane ( Sl. glasnik RS br. 41/2009). Sve veći broj firmi shvata značaj, važnost i neophodnost uvođenja ovog standarda kvaliteta kako bi unapredilo svoje poslovanje ne samo u okvirima Srbije već i prilikom izvoza na strana tržišta.

HACCP je primenjiv u svim fazama proizvodnje jednog artikla, od proizvodnje sirovine, preko prerade i distribucije, pa sve do krajnjeg korisnika. Svi koji dolaze u dodir sa proizvodom u bilo kojoj fazi njegove obrade, prerade ili distribucije treba da primenjuju principe HACCP.

primena haccp

HACCP sistem su u obavezi da primene svi koji se bave:

 • Proizvodnjom, preradom i pakovanjem hrane,
 • Skladištenjem, transportom i distribucijom hrane,
 • Pripremom hrane,
 • Trgovinom prehrambenim proizvodima,
 • Ugostiteljstvom, kao i
 • Kompletna prehrambena industrija.


HACCP sistem se sastoji od dve osnovne komponente:

 • HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi procesa proizvodnje hrane i procenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje.
 • CCP (kritične kontrolne tačke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može kontrolisati, sprečiti ili eliminisati rizik po bezbednost hrane ili njihov uticaj svesti na prihvatljiv nivo.

 

Prednosti HACCP

Prednosti primene ovog sistema su očigledne kako za potrošače tako i za Vaše preduzeće. 

Za potrošače to znači da se:

 • obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima, i
 • redukuje pojava bolesti izazvanih hranom.


Za Vašu kompaniju HACCP sistem

 • omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća,
 • povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu,
 • uklanja barijere internacionalne trgovine,
 • omogućava efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda,
 • povećava profit,
 • smanjuje broj neusaglašenih šarži.

 

Osim već navedenih prednosti, implementacijom HACCP sistema potencijalno se smanjuju troškovi analiza, kako eksternih tako i internih. Jedna od bitnih prednosti je i brže puštanje gotovih proizvoda na tržište, a samim tim i smanjenje zaliha.

Za proizvođače hrane je posebno važno da znaju da se implementacijom HACCP sistema skoro u potpunosti eliminišu finansijski troškovi koji se javljaju u slučaju gubitka kontrole u nekoj fazi proizvodnje ili distribucije.

Uspeh HACCP sistema zavisi od obrazovanja i obuke zaposlenih. Veoma je važno da zaposleni shvate šta je, i kako funkcioniše ovaj sistem. Oni moraju da budu upoznati sa odgovarajućim procedurama i radnim uputstvima koja sadrže opis posla koji treba da bude obavljen. Primena HACCP sistema nije limitirana samo na velika proizvodna preduzeća i kombinate, već se efikasno može uvesti i u srednja i mala preduzeća, zadruge, hotele i restorane, u kojima je bezbednost hrane od izuzetnog značaja.

Kako se uvodi HACCP?

Uz podršku i podsticaj menadžmenta, ovaj sistem može, unutar samog preduzeća, sprovesti interni relevantan kadar. S druge strane, uvođenje sistema može se sprovesti uz pomoć spoljnih saradnika, tj. konsultanata. Podrazumeva se da konsultant koga angažujete mora da bude stručan i iskusan u području prehrambene i poljoprivredne industrije.

Sertifikacioni proces za HACCP je sličan svim drugim sertifikacionim šemama. Nakon potpune dokumentovanosti procesa i operativne primene HACCP sistema (minimum 3 meseca), može se pristupiti sertifikovanju. Sam plan implementacije sprovodi konsultantska kuća u saradnji sa zainteresovanim klijentom.

Ovaj proces sastoji se iz sledećih 5 koraka:

 1. Priprema HACCP,
 2. Pravljenje studije i razvoj HACCP plana,
 3. Implementacija HACCP plana,
 4. Sertifikovanje HACCP sistema od međunarodnog sertifikacionog tela, kao i
 5. Održavanje i praćenje HACCP sistema.

 

Sertifikacija i resertifikacija 


haccp logoSertifikaciju HACCP sistema sprovode nezavisne sertifikacione kuće koje su akreditovane za tu delatnost od strane Akreditacionog tela Srbije - ATS i/ili Evropske kooperacije za akreditaciju - EA. Sistem se može sertifikovati prema pravilima dokumenta Codex Alimentarius (bez akreditacije), odnosno prema standardu EN ISO 22000:2006. Cenu sertifikacije utvrđuju sertifikacione kuće. 

Izdati sertifikat važi 3 godine od datuma izdavanja, a na svakom izdatom sertifikatu piše datum važnosti. U periodu trajanja sertifikata obavezna je godišnja nadzorna provera, inače se sertifikat povlači. Resertifikacija podrazumeva isti postupak kao i inicijalno ocenjivanje, dakle ponovno detaljno preispitivanje dokumentacije i ocenjivanje.

Podrška države


Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu HACCP nije izostala. Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije HACCP sertifikata.

Iznos podsticajnih sredstava zavisi od procenjene vrednosti projekta i to za:

 • uvođenje i sertifikaciju HACCP programa,
 • resertifikaciju HACCP programa,
 • uvođenje i sertifikaciju HACCP programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001,
 • uvođenje i sertifikaciju HACCP programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001/ISO 9001 i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001/ISO 14001.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal InfoGO.biz objavljuje u sekciji KONKURSI.

Na vrh