Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)


Zakonom o porezu na dodatu vrednost uveden je PDV kao opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara.

Predmet oporezivanja su:

  • isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
  • uvoz dobara u Srbiju.

Opšta stopa PDV za promet dobara i usluga ili uvoz dobara je 18%, a posebna stopa iznosi 8%.

Zakonom su regulisana i poreska oslobođenja za promet dobara i usluga, poreska oslobođenja kod uvoza dobara, uslovi za odbitak predhodnog poreza, povraćaj i refrakcija poreza, kao i posebni postupci oporezivanja za određene kategorije privrednih subjekata.

Povraćaj PDV-a

Ako je iznos prethodnog poreza (prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje), veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povraćaj razlike.

Poreski obveznik može da se opredeli za povraćaj razlike ili da mu se razlika prizna kao poreski kredit. Ako se poreski obveznik opredeli za povraćaj razlike, nadležni poreski organ po sprovedenom postupku vrši povraćaj PDV na račun koji je obveznik naveo u prijavi za evidentiranje obveznika PDV. Ako se obveznik opredeli da mu se razlika prizna kao poreski kredit, on koristi taj iznos za izmirivanje svoje poreske obaveze za naredni poreski period. Međutim, ako obveznik, nakon izmirivanja poreske obaveze kroz razliku koja je priznata kao poreski kredit, ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita, može u tom iznosu izmiriti svoju poresku obavezu za naredne poreske periode ili zahtevati povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita. Povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita obveznik može tražiti podnošenjem zahteva, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.

Povraćaj poreza, kao i povraćaj neiskorišćenog poreskog kredita, vrši se najkasnije u roku od 45 dana, odnosno u roku od 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo, nakon isteka roka za predaju poreske prijave, odnosno od dana podnošenja zahteva.

Pretežni izvoznik

Pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz dobara obveznika PDV, čija je vrednost u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 70%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu koji je sastavljen u skladu sa propisima o računovodstvu.

Obveznik PDV koji ispuni jedan od ovih kriterijuma, u narednih 12 kalendarskih meseci, odnosno do isteka roka za podnošenje narednog finansijskog izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenog u skladu sa propisima o računovodstvu, smatra se obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Za preuzimanje ovog dokumenta posetite našu DOWNLOAD sekciju.

Na vrh