Uputstvo za otvaranje radnje u 4 koraka

Šta vam je potrebno i kako da otvorite preduzetničku radnju (str, szr, sur...)


Korak 1: Agencija za privredne registre

1. Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
2. Dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za lica bez srpskog državljanstva – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte ako je izdata strancu)
3. Dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 1.500,00 dinara na račun Agencije za privredn eregistre (račun: 840-29771845-59, sa pozivom na broj 04.)

Napomena: Iznosi naknada su promenljivi, visinu iznosa taksi propisuje Agencija za privredne registre.

4. Ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju, APR je potrebno podneti i rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji

Korak 2: Izrada pečata

Nakon podizanja rešenja o registraciji preduzetničke radnje i potvrde o poreskom identifikacionom broju u Agenciji za privredne registre neophodno je izraditi pečat privrednog društva (pečatoreznica po izboru osnivača preduzetničke radnje).

Korak 3: Otvoraranje računa kod poslovne banke

1. Fotokopija rešenje (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (Agencija za privredne registre)
2. Fotokopija rešenje (original na uvid) o poreskom identifikacionom broju (Agencija za privredne registre)
3. Obrazac OPOvereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, overu je moguće izvršiti u bilo kom organu nadležnom za overu (mesna zajednica, skupština opštine, sud)
4. Zahtev za otvaranje računa (formular banke)
5. Ugovor o otvaranju i vođenju računa/ u dva primerka (formular banke)
6. Karton deponovanih potpisa, u tri primerka (formular banke)
7. Fotokopije lične karte osnivača preduzetničke radnje
8. Pečat preduzetničke radnje

Korak 4: Otvaranje kartice poreskog obveznika

1. Fotokopija rešenje (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (Agencija za privredne registre)
2. Fotokopija rešenje (original na uvid) o poreskom identifikacionom broju (Agencija za privredne registre)
3. Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, overu je moguće izvršiti u bilo kom organu nadležnom za overu (original na uvid)
4. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu
5. Ugovor o otvaranju i vođenju računa klijenta kod banke
6. Obrazac PPDG1Poreska prijava dohodak građana
7. Obrazac EPPDV Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (ukoliko preduzetnik želi da postane obveznik PDV-a)

Napomena: preduzentici koji se odluče da vode poslovne knjige kao „paušalci“ ne mogu biti obveznici PDV-a

8. Dokaz o zaposlenju (ukoliko je zaposlen potvrda da je u radnom odnosu i prijava na osiguranje, a ukoliko je penzioner rešenje o penzionisanju).
9. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu istog
10. Fotokopija lične karte osnivača preduzetničke radnjePreuzmite dokumentaciju Preuzmi dokumentaciju

Treba da budete informisani o ostalim dokumentima koji su relevantni za ovo pitanje.

Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji regulišu ovu oblast.

Želite da otvorite strano predstavništvo? Saznajte šta vam je potrebno da to uradite

Na vrh