Narodna Banka Srbije | Pronađi račun i PIB | APR pretraga podataka | Telefonski imenik

 

Blokada računa i pretraga dužnika

Servisom je omogućena :

 • NBS pretraga računa, pretraga jedinstvenog registra računa
 • Provera stanja - blokada računa | NBS pretraga dužnika | Dužnici u prinudnoj naplati
 • Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati
 • Provera Identiteta pravnih i fizičkih lica
 • Uvid u broj računa, matični broj, poreski broj ( PIB )
 • Provera likvidnosti (solventnost) pravnih lica

NBS prinudna naplata
Kliknite na link iznad

Ako vam je potrebna pomoć NBS kad je u pitanju prinudna naplata, pratite link za ADRESAR Narodne Banke Srbije gde se nalaze adresa, telefon i kontakti sektora NBS prinudna naplata.

 

Prinudna naplata NBS


Pod prinudnom naplatom podrazumeva se obaveza i ovlašćenje Narodne banke Srbije da sa svih računa klijenata kod banaka dužnika na kojima klijent ima sredstava (dinarskih i deviznih), bez njegove saglasnosti, izvrši plaćanje obaveza po izvršnim rešenjima (poreskih, carinskih, sudskih i drugih organa) i nalozima (po osnovu hartija od vrednosti, menica i ovlašćenja) po propisanom redosledu prioriteta, a u okviru istog reda prioriteta prema vremenu prijema. Izvršna rešenja nadležnih organa dostavljaju se od 30.septembra 2005.godine organizacionom delu Narodne banke Srbije - Odseku za prijem osnova i naloga prinudne naplate u Kragujevcu, Kragujevac, Ulica Branka Radičevića 16a.

Prinudna naplata se sprovodi na osnovu većeg broja zakonskih propisa, među kojima su najznačajniji: Zakon o platnom prometu, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o stečajnom postupku, Zakon o menici, i podzakonskih akata – odluka, uputstava i instrukcija guvernera Narodne banke Srbije.

Dužnici nad kojima se sprovodi prinudna naplata su:

 • pravna lica koja imaju račune kod banaka,
 • fizička lica koja obavljaju delatnost i imaju račune kod banaka,
 • banke koje imaju račune kod Narodne banke Srbije.

Prinudna naplata se vrši sa svih računa dužnika (dinarskih i deviznih) u dinarima. U slučajevima kada su poverioci strana fizička ili pravna lica, dosuđeni iznosi po sudskom rešenju izvršavaju se u korist nerezidentnih računa kod banaka u dinarskoj protivvrednosti deviznog duga.

Sprovođenje prinudne naplate odvija se u više faza, i to:

 • prijem i evidentiranje rešenja (I i II red prioriteta) i naloga (III red prioriteta),
 • kontrola ispravnosti osnova – rešenja i naloga, koja podrazumeva vraćanje neispravnih osnova donosiocu,
 • unos rešenja u Program.

Izvršenje rešenja i naloga vrši se razmenom elektronskih poruka između Prinudne naplate i banaka kroz predblokadu (za dužnike koji nisu blokirani u prinudnoj naplati) i blokadu matičnog broja dužnika, što podrazumeva blokadu svih računa dužnika kod svih banaka i zabranu bankama da takvom dužniku otvaraju nove račune.

Na raspolaganju imate i servise APR pretraga podataka a još korisnih alata imate u odeljku eServisi .

 
Na vrh