Uslovi i oblici otvaranja predstavništva stranog lica

Registracija osnivanja predstavništva stranih pravnih lica se obavlja u Agenciji za privredne registre u Beogradu

Da bi strano lice otvorilo predstavništvo u Republici Srbiji treba da je upisano u registar koji vodi Agencija za privredne registre u domicilnoj zemlji.

 • Strano lice može samo ili sa drugim stranim licem da osnuje predstavništvo u Republici Srbiji.
 • Strano lice,koje ima predstavništvo može da osnuje jedan ili više ogranaka tog predstavništva.Na otvaranje ogranka primenjuju se isti uslovi,kao i za otvaranje predstavništva.
 • Predstavništvo je sastavni deo stranog lica ,nema status pravnog lica i obavlja poslove po nalogu osnivača.
 • Strano lice ne može da otvori predstavništvo iz oblasti naoružanja i vojne opreme.
 • Devizno i dinarsko poslovanje predstavništava stranih lica i njihovih ogranaka vrši se preko računa kod ovlašćenih banaka za obavljanje poslova sa inostranstvom.

Predstavništvo se obrazuje odlukom nadležnog organa stranog privrednog društva.

Odluka sadrži:

 • naziv i sedište registra u kom je osnivač predstavništva registrovan;
 • naziv, pravnu formu i sedište osnivača predstavništva;
 • matični/registarski broj osnivača predstavništva;
 • lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika osnivača predstavništva;
 • adresu predstavništva;
 • lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika predstavništva.

Za registraciju predstavništva stranog privrednog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • odluka o obrazovanju predstavništva,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika predstavništva overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju predstavništva stranog privrednog društva

OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA :

Ogranak stranog privrednog društva nema svojstvo pravnog lica, ali u poreskom smislu ima status rezidenta.

Odluka o obrazovanju ogranka sadrži:

 1. naziv i adresu ogranka;
 2. pretežnu delatnost ogranka;
 3. lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika;
 4. naziv i sedište registra u kom je osnivač ogranka registrovan;
 5. naziv, pravnu formu i sedište osnivača ogranka;
 6. matični/registarski broj osnivača ogranka;
 7. lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika osnivača ogranka;
 8. podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje.

Za registraciju ogranka stranog privrednog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • odluka o obrazovanju ogranka,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa
 • prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade.

Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • izvod iz Registra u kome je to privredno društvo registrovano

 • dokaz o brojevima računa preko kojih privredno društvo posluje

 • overena izjava kojom privredno društvo preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi poslovanja ogranka

 • odluka o osnivanju (potpisana od strane za to ovlašćenog organa stranog privrednog društva) snabdevena pečatom stranog privrednog društva (ukoliko strano privredno društvo ne poseduje pečat po propisima strane države, prilaže se izjava kojom ovlašćeno lice osnivača potvrđuje da društvo ne poseduje pečat)

 • overen potpis zastupnika ogranka (OP obrazac) - potpis treba overavati na priloženom obrascu, jer banke jedino priznaju navedeni formular, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopuni Odluke o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke („Sl. Glasnik RS“,br.25/2009)

 • dokaz o uplati naknade za osnivanje (visine naknada za osnivanje).

ZA PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRAVNOG LICA:

Uredbom o registraciji predstavništava stranih pravnih lica u Registar privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br.114/2005) koji vodi Agencija za privredne registre predviđeno je da se uz uredno popunjenu jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika, priloži:

 • izvod iz Registra u kome je registrovano strano pravno lice, odnosno privredni subjekt - osnivač, overen od strane nadležnog organa zemlje izdavanja. Ako izvod ne sadrži podatke o osnivaču, njegovom sedištu i licu ovlašćenom za zastupanje uz izvod se dostavlja i dokumentacija koja sadrži te podatke (akt o osnivanju i dr)

 • akt o osnivanju predstavništva

 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan aktom o osnivanju predstavništva

 • dokaz o brojevima računa preko kojih osnivač posluje

 • overena izjava kojom osnivač preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi poslovanja predstavništva (overena od strane nadležnog organa zemlje izdavanja)

 • dokaz o uplati naknade za osnivanje

 • dokaz o uplati naknade za dobijanje matičnog broja od Zavoda za statistiku kroz rešenje Agencije

Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji su relevantni u Republici Srbiji ili pretražite našu Download sekciju.

Pravni osnov

 1. ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU ("Službeni glasnik RS", br. 101/2005)
 2. ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 61/05)
 3. UREDBA O VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PODATAKA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA I ZA DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Službeni glasnik RS”, br. 109/05)
 4. UREDBA O REGISTRACIJI PREDSTAVNIŠTVA STRANIH PRAVNIH LICA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI VODA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Službeni glasnik RS", br.114/2005)

Registracija predstavništva stranog privrednih društva obavlja se u Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Za više informacija o adresama Agencije za Privredne Registre u gradovima širom Srbije pogledajte Adresar APR-a

  Na vrh