PRETRAGA PREDUZETNIKA - APR SRBIJA

Agencija za privredne registre Srbije

 

APR pretraga podataka | agencija za privredne registre

APR Srbija nudi brojne alate kojima je omogućena pretraga potencijalnih i postojećih poslovnih partnera. Servisi za pretragu podataka su javno dostupni i besplatni.

Pogledajte i ADRESE Agencije za privredne registre Srbije.

 

 

APR pretraga preduzetnika

APR pretraga preduzetnika je servis koji pretražuje registar preduzetnika. Servis omogućava da vidite sve podatke o traženoj radnji što podrazumeva tačan naziv, tekući račun, pretraga po PIBU (PIB - Poreski Identifikacioni Broj)  i ostale zvanične podatke.

 

APR pretraga privrednih društava

Online alat kojim se vrši provera privrednih subjekata u Srbiji. Ovim servisom za proveru privrednih društava omogućena je pretraga registra pravnih lica.

 

APR adresar

Adrese, kontakti, telefoni, sedište i organizacione jedinice Agencije za privredne registre. Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica i drugi gradovi u Srbiji.

 

APR pretraga turističkih agencija

Online servis koji omogućava da pre putovanja obavite pretragu da li turistička agencija ima važeću licencu.

 

Udruženja

Pretraga Udruženja / saveza udruženja, sa sedištem na teritoriji Republike Srbiji. Udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Strana udruženja

U Registar stranih udruženja se upisuju podaci o predstavništvu, kancelariji i drugog organizacionog oblika stranog ili međunarodnog nevladinog nedobitnog udruženja koje ima sedište na teritoriji Republike Srbije, ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno. Ovim servisom proverite da li je strano udruženje upisano u Registar.

 

Javna glasila

Pretraga Registra javnih glasila omogućava pregled i pretragu jedinstvene, centralizovane, elektronske baze podataka o medijima.

 

Stečajne mase

Registar stečajnih masa je baza podataka o stečajnim masama stečajnih dužnika u odnosu na koje je stečajni postupak pokrenut i sproveden po odredbama novog Zakona o stečaju koji se primenjuje od 23.01.2010. godine.

Ova pretraga obuhvata subjekte upisane u : Registar privrednih subjekata (privredna društva, preduzetnici, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava, javna preduzeća, zadruge, zadružni savezi) i Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta.

Fondacije i zadužbine

Registar zadužbina i fondacija i predstavništava stranih zadužbina i fondacija.

Sportska udruženja

Pretraga Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta.

 

Sudske zabrane

Registar sudskih zabrana predstavlja evidenciju određenih sudskih zabrana koje su upisane na zahtev izvršnog poverioca u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

 

Finansijski lizing

REGISTAR FINANSIJSKOG LIZINGA je jedinstvena baza podataka u koju se upisuju podaci o ugovoru o finansijskom lizingu, izmene i dopune tih podataka, zabeležbe sporova koji se tiču predmeta finansijskog lizinga i prestanak ugovora o finansijskom lizingu.

 

Založno pravo

REGISTAR ZALOŽNOG PRAVA predstavlja evidenciju založnih prava koja su u njega upisana na zahtev stranaka, u skladu sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u Registar.

 

Izvor: Agencija za privredne registre
Na vrh