PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ - PIB

ŠTA JE PIB?

Poreski identifikacioni broj (PIB) Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima u cilju identifikacije poreskih obveznika, i to na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS», br. 80/02...62/06).

PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se do prestanka statusa poreskog obveznika.

PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u:

 1. akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
 2. akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku;
 3. dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja;
 4. nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja;
 5. akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje registra i računa, u smislu čl. 29. i 30. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze (prijavljivanje kasnijih izmena podataka u prijavi, uz dostavljanje dokumentacije). Primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika. Registracija poreskih obveznika vrši se kod Poreske uprave.

Ukoliko Vas interesuje PIB pretraga nekog pravnog lica pratite link - Provera preduzeća. Ako vas interesuje registarski broj preduzetničke radnje ili tražite JMBG osnivača, pratite link - Pretraga preduzetnika

 

KO MORA DA IMA PIB?

PIB su dužni da imaju:

 • rezidentno pravno lice;
 • državni organ i organizacija, organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, bez svojstva pravnog lica;
 • rezidentni preduzetnik;
 • rezidentno fizičko lice (osim rezidentnog preduzetnika) koje ostvaruje prihode ili poseduje imovinu koji podležu oporezivanju;
 • stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica;
 • nerezidentno pravno lice koje određuje punomoćnika (u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji);
 • nerezidentno fizičko lice koje određuje punomoćnika (u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. navedenog zakona).

 

KAKO SE ODREĐUJE I DODELJUJE PIB?


Postupak, način i rokovi određivanja poreskog identifikacionog broja, kao i sadržaj i oblik prijave za registraciju poreskog obveznika, uređeni su Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju («Sl. glasnik RS», br. 57/03, 68/03).

Centrala Poreske uprave određuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu prijave za registraciju ili po službenoj dužnosti. U tu svrhu se koristi:

 • Obrazac PR-1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica,
 • Obrazac PR-2 - Prijava za registraciju preduzetnika i
 • Obrazac PR-3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta.

- Prijavu za registraciju uz Obrazac PR-1 podnose:

 • rezidentno pravno lice; državni organ i organizacija; organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave bez svojstva pravnog lica; stalna poslovna jedinica
 • nerezidentno pravno lice i sva ostala rezidentna i nerezidentna lica koja nemaju svojstvo fizičkog lica, odnosno preduzetnika.

- Prijavu za registraciju uz Obrazac PR-2 podnosi rezidentni preduzetnik.
- Prijavu za registraciju uz Obrazac PR-3 podnosi nerezidentno fizičko lice.

Centrala Poreske uprave određuje i dodeljuje PIB, po službenoj dužnosti, na osnovu prijave za registraciju koju podnosi nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti. Ako Poreska uprava dodeli PIB poreskom obvezniku i izvrši registraciju na osnovu prijave poreskog obveznika, dužna je da izda potvrdu odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema uredne prijave.

Ako Poreska uprava dodeli PIB poreskom obvezniku i izvrši registraciju po službenoj dužnosti, obaveštava poreskog obveznika a potvrdu o izvršenoj registraciji izdaje posle podnošenja prijave od strane poreskog obveznika.

 

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PIB

Od 06. maja 2009.počela je primena jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata stupanjem na snagu Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna APR. Podnošenjem jedinstvene registracione prijave za osnivanje privrednog subjekta i upis u Registar poreskih obveznika na jednom šalteru – u APR-u, podnosilac dobija rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta zajedno sa poreskim identifikacionim brojem (PIB), u roku koji je propisan Zakonom o registraciji privrednih subjekata i koji ne traje duže od 5 dana od podnošenja prijave.

 

DOKUMENTACIJA 

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a kod Poreske uprave

 • Pravilnik o poreskom identifikacionom broju (PIB-u), "Službeni glasnik RS", broj 57/03, 68/03 i 32/09
 • Obrazac PR 1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
 • Obrazac PR 2 - Prijava za registraciju preduzetnika
 • Obrazac PR 3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta
 • Obrazac PPR 1 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica
 • Obrazac PPR 2 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika
 • Obrazac PPR 3 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta 


Obrasci u postupku dobijanja PIB-a preko APR

 • Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
  "Službeni glasnik RS", broj 32/09
 • Obrazac JRPPS1 - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • Obrazac JRPPS2 - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika

 

Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji regulišu ovu oblast.

Na vrh