REGISTRACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Brze veze:

VRSTE PREDUZEĆA

 Pravne forme privrednih društava:

  • Akcionarsko društvo – AD
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (do 50 osnivača) – DOO
  • Komanditno društvo – KD
  • Ortačko društvo (dva ili više vlasnika)


Akcionarsko društvo
Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom. Osnovni kapital akcionarskog društva utvrđen je i podeljen na akcije. Što se odgovornosti tiče, akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Akcionari akcionarskog društva ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima).

>>> PREUZMITE REGISTRACIONU PRIJAVU <<<


Društvo s ograničenom odgovornošću (doo)
Kada govorimo o osnivanju preduzeća, u praksi je najčešće u pitanju osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću (DOO). To je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica (najviše 50). Ulog u društvu može biti novčani ili nenovčani. Novčani deo osnovnog kapitala društva na dan uplate iznosi najmanje 500 EUR-a u dinarskoj protivrednosti, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun društva do registracije društva, a ostatak u roku od 2 godine od dana registracije.

Društvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Član društva s ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.

>>> PREUZMITE REGISTRACIONU PRIJAVU <<<


Komanditno društvo
Na komanditno društvo primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima o ortačkom društvu, ako pomenutim zakonom nije drukčije uređeno.

Komplementari imaju status ortaka ortačkog društva, ako Zakonom o privrednim društvima nije drukčije uređeno.


Ortačko društvo
Ortačko društvo u smislu Zakona o privrednim društvima jeste privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

Ortačko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Ortaci ortačkog društva odgovorni su solidarno za sve obaveze društva celokupnom svojom imovinom, ako sa poveriocem nije drukčije ugovoreno.
 
 

Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji regulišu ovu oblast.

 

PROCEDURA REGISTRACIJE


Postupak registracije se pokreće podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre ( APR ) na obrascu koji sadrži podatke koji se registruju. Registracione prijave se mogu preuzeti u Agenciji za privredne registre u Beogradu i organizacionim jedinicama APR uz dokaz o uplati naknade*.

Korak 1. Prilikom podnošenja zahteva za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priložiti potrebnu dokumentaciju sa uplaćenim taksama. Agencija za registraciju donosi rešenje o registraciji privrednog subjekta u roku od 5 dana od dana podnošenja prijave.

Od 06. maja 2009. godine počela je primena jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata stupanjem na snagu Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna APR. Podnošenjem jedinstvene registracione prijave za osnivanje privrednog subjekta i upis u Registar poreskih obveznika na jednom šalteru – u APR-u, podnosilac dobija rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta zajedno sa poreskim identifikacionim brojem (PIB), u roku koji je propisan Zakonom o registraciji privrednih subjekata i koji ne traje duže od 5 dana od podnošenja prijave.

Korak 2.
Istovremeno sa zahtevom za osnivanje podnosi se i zahtev za određivanje matičnog broja Republičkom zavodu za statistiku za koji se plaća taksa.

Korak 3.
Po dobijanju PIB broja kompletna dokumentacija se dostavlja banci radi otvaranja tekućeg računa i po dobijanju istog (za jedan dan) preduzeće može da otpočne obavljanje delatnosti (ako nije u pitanju delatnost za koju je potreban posebna dozvola).
 

 NAPOMENA: Iznosi naknada su promenljivi i zato nisu navedeni. Visinu iznosa naknada za osnivanje preduzeća propisuje Agencija za privredne registre (APR).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA OSNIVANjE PRIVREDNIH SUBJEKATA

 
Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je prilikom podnošenja zahteva APR-u priložiti sledeću dokumentaciju (uz dokaz o uplati naknade za registraciju):

Za Društvo sa ograničenom odgovornošću:

Uz  jedinstvenu registracionu prijavu, prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
• akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača
• potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog (u ovom drugom slučaju potrebno je da se najkasnije u roku od 5 dana od dana predaje zahteva, dostavi dokaz da su obezbeđena sredstva i uplaćena na račun društva)
• odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
• overen potpis zastupnika.
 

Za ortačko društvo:

Uz registracionu prijavu, prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša)
• ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima osnivača
• overen potpis zastupnika.

>>> PREUZMITE REGISTRACIONU PRIJAVU <<<


Za komanditno društvo:

Uz registracionu prijavu, prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
• ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima osnivača
• potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog
• odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
• overen potpis zastupnika.

>>> PREUZMITE REGISTRACIONU PRIJAVU <<<


Za akcionarsko društvo:

Uz registracionu prijavu, prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
• akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača
• izveštaj banke o upisanim akcijama
• izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun
• dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa
• procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača
• odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
• overen potpis zastupnika.

Kod zatvorenog akcionarskog društva se ne prilaže:
• izveštaj banke o upisanim akcijama
• dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija
• procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača.

>>> PREUZMITE REGISTRACIONU PRIJAVU <<<

 

NAPOMENA: Prilikom uplate osnivačkog kapitala, budući osnivači privrednog društva treba da traže Potvrdu od banke u kojoj će osnivački kapital biti iskazan u evrima i u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Takođe, ukoliko upisuju i unose nenovčani kapital, u svojim osnivačkim aktima osnivači treba da iskažu osnivački kapital i u evrima i u dinarskoj protivvrednosti, na dan upisa, odnosno unosa osnivačkog kapitala u privredno društvo.

 

Korisna adresa:

Preuzmite dokumentaciju Preuzmi dokumentaciju

 

ZAKONI, PROPISI, PRAVILNICI

 

Treba da budete informisani o ostalim dokumentima koji su relevantni za ovo pitanje.

Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji regulišu ovu oblast.

.

Na vrh