Kako postati preduzetnik

Privatni preduzetnik je fizičko lice koje radi sticanja dobiti osniva radnju i samostalno obavlja delatnost. Pod radnjom se podrazumeva: prodavnica, radionica, kancelarija, biro, servis, agencija, pansion, apoteka, studio, ordinacija i sl.

Najčešće skraćenice u praksi:

 • STR – samostalna trgovinska radnja;
 • SZR – samostalna zanatska radnja;
 • SUR – samostalna ugostiteljska radnja.

 

Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji regulišu ovu oblast.

 

Kratko uputstvo: Kako otvoriti preduzetničku radnju u 4 koraka

 

REGISTRACIJA RADNJE – OSNIVANJE

Od 01.01.2006.g. Registar svih oblika obavljanja samostalnih delatnosti /radnje, ordinacije, savetovališta i sl.  vodi Agencija za privredne registre (APR). Agencija za privredne registre u svoj registar preduzetnika vrši upis prevođenja u registar, upis osnivanja i upis promene podataka koji se vode u registar.

Sva postojeća dokumentacija registara opština i gradova smatraće se evidencijama koje će i dalje ostati u opštini i opština će o podacima iz te evidencije izdavati potvrde „ o istorijskim podacima“ radnji, za šta će biti nadležna po Zakonu o opštem upravnom postupku.

Prijava za osnivanje radnje koja se podnosi APR-u sadrži:

 1. Jedinstvenu registracionu prijavu za osnivanje preduzetnika
 2. fotokopiju lične karte
 3. dokaz o uplati takse
 4. prethodna saglasnost /licenca/ za obavljanje pojedinih delatnosti, za koje posebni zakoni predviđaju prethodnu saglasnost kao uslov za registraciju (u ovo ne spadaju uslovi za obavljenje delatnosti, već samo uslovi za registraciju)

Prijavu možete izvršiti i elektronskim putem.


NAPOMENA: Iznosi naknada su promenljivi, visinu iznosa taksi propisuje Agencija za privredne registre.


Saglasnost inspekcijskih organa

Provera ispunjenosti propisanih uslova vršiće se u redovnom postupku inspekcijskog nadzora, tokom obavljanja delatnosti. Ukoliko se radi o delatnostima poput proizvodnje i prometa opasnih i štetnih materija, nafte i naftnih derivata, otrova, lekova, boja i lakova i drugih hemijskih sredstava kao i obavljanje zdravstvene delatnosti i industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa, neophodno je rešenje nadležnih inspekcijskih organa o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova.


IZRADA PEČATA

 1. Pečat mora da sadrži naziv radnje, sedište i ime vlasnika
 2. Naziv na pečatu mora biti identičan nazivu radnje u rešenju.

 

PORESKA UPRAVA

Poreska Uprava vodi registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem Poreskog identifikacionog broja (PIB). To je jedinstveni i jedini broj fizičkog, odnosno pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se prilikom promene sedišta odnosno prebivališta.

Od 06. maja 2009.počela je primena jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata stupanjem na snagu Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna APR. Podnošenjem jedinstvene registracione prijave za osnivanje privrednog subjekta i upis u Registar poreskih obveznika na jednom šalteru – u APR-u, podnosilac dobija rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta zajedno sa poreskim identifikacionim brojem (PIB), u roku koji je propisan Zakonom o registraciji privrednih subjekata i koji ne traje duže od 5 dana od podnošenja prijave.

 

POSLOVNA BANKA – OTVARANJE RAČUNA

Privatni preduzetnik otvara tekući račun (ranije žiro – račun) kod poslovne banke. U skladu sa odredbama Zakona o platnom promenu i pratećim odlukama računi privatnih preduzetnika se vode kod poslovnih banaka, sa mogućnošću otvaranja računa u jednoj ili više poslovnih banaka.

Dokumenta za otvaranje računa propisana Odlukom o uslovima, načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod Banke su sledeća:

 1. zahtev za otvaranje računa – dobija se u banci
 2. rešenje o upisu u registar od strane nadležnog organa
 3. izvod iz poreske evidencije nadležnog poreskog organa koji sadrži njegov poreski identifikacioni broj - PIB
 4. karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa potpisan od ovlašćenog lica i overen pečatom, koji će se overavati instrumenti plaćanja /na propisanom obrascu – dobija se u banci/
 5. overu potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (na propisanom obrascu OP)

 

PORESKA UPRAVA – UVOĐENJE FISKALNIH KASA

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost i Uredbi o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom, privatni preduzetnici su u obavezi da nabave fiskalnu kasu preko ovalšćenog proizvodjača, odnosno servisera. Poreski obveznici mogu u organizacionim jedinicama Poreske uprave (filijale i ekspoziture) da dobiju sve potrebne informacije o fiskalizaciji, ovlašćenim proizvodjačima, ovlašćenim servisima i sl., kao i o rokovima za uvođenje fiskalnih kasa i evidentiranje prometa.

Fiskalna kasa NIJE OBAVEZNA za poreske obveznike koji se bave sledećim delatnostima:

 • prodajom karata putnicima u drumskom, železničkom, vodenom i vazdušnom saobraćaju;
 • prevozom robe u drumskom saobraćaju;
 • taksi prevoznici
 • banke i druge finansijske organizacije, osiguranje i reosiguranja, PTT usluge;
 • advokatskim poslovima;
 • uličnom prodajom sladoleda, kokica, lozova i štampe (kolporteri);
 • prodajom proizvoda preko štampanih i elektronskih medija koje se naplaćuju pouzećem;
 • usluge čistača cipela i nosača;
 • prodajom proizvoda preko automata

Od uvodjenja fiskalne kase OSLOBOĐENI su poljoprivredni proizvođači i vlasnici samostalnih zanatskih radnji koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode i sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti.

Istovremeno prilikom ugovaranja o nabavci fiskalne kase vrši se i nabavka terminala za daljinsko očitavanje podataka /GPRS/, čime se zaokružuje proces fiskalizacije i ujedno omogućava efikasniju i racionalniju kontrolu poreskih obveznika.

GPRS NE MORAJU da nabave:

 • prodavci koji vrše promet dobara na pijačnim tezgama i oni čija delatnost zahteva čestu promenu mesta na kojem se vrši prodaja dobara, odnosno pružanje usluga.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Ministarstvo trgovine i usluga saopštilo je da od 1. juna 2009. godine fiskalne kase moraju da koriste i turističke agencije i zdravstveni sektor .

Potrebno je kupiti fiskalne kase od ovlašćenih proizvođača, a pre početka evidentiranja prometa, fiskalna kasa mora biti fiskalizovana za svakog pojedinačnog korisnika od strane radnika Poreske uprave. Propisane zakonske novčane kazne za neizvršenje ove obaveze kreću se od 100.000 do milion dinara, kao i mera zabrane obavljanja delatnosti.

Obaveza korišćenja fiskalnih kasa odnosiće se i na zdravstvene usluge koje ne spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje i veterinarske ustanove (osim primarne terenske zdravstvene zaštite životinja, poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslova dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja). Dodaje se da u tu grupu spadaju i šivenje po narudžbini i proizvodnja i opravka odeće.Preuzmite dokumentaciju Preuzmi dokumentaciju

Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji regulišu ovu oblast.

Na vrh