ZADRUGA I ZADRUŽNI SAVEZ

ZADRUGA

Zadruga je oblik organizovanja fizičkih lica u kojoj oni, poslovanjem na zadružnim principima dobrovoljnosti i solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje, ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne interese.

Registracija
Registracija se obavlja u Agenciji za privredne registre.

 • Sedište u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/IV; telefon:011/360 77 00; 333-1445; faks 011/323-0943.
 • Organizaciona jedinica u Novom Sadu, Bul.Mihajla Pupina 24., telefon: 021/622-170

Dokumentacija koju je potrebno priložiti Agenciji za privredne registre uz prijavu za registraciju osnivanja zadruge:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);
 • akt o osnivanju (ugovor potpisan od strane svih osnivača);
 • zapisnik sa osnivačke skupštine; (sa potpisom predsednika skupštine zadruge, zapisničara i overivača zapisnika)
 • zadružna pravila (sa potpisom predsednika skupštine zadruge)
 • overena izjava osnivača o tome da su obezbedili ulog u skladu s aktom o osnivanju, ako ta izjava nije sadržana u pomenutom aktu; ili potvrda banke o uplati osnivačkih udela na privremeni račun
 • ugovor o korišćenju (ili zakupu) poslovnog prostora
 • odluka o imenovanju direktora zadruge, ako nije imenovan aktom o osnivanju;
 • overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje;
 • uverenja MUP-a o prebivalištu osnivača
 • naknada za registraciju

Preuzmite dokumentaciju Preuzmi dokumentaciju


Pogledajte pregled Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa koji regulišu ovu oblast.


ZADRUŽNI SAVEZ

Zadružni savez je samostalna interesna i stručno-poslovna organizacija, koja se osniva radi unapređenja delatnosti zadruga i zaštite njihovih zajedničkih interesa.

Registracija

Dokumentacija koju je potrebno priložiti Agenciji za privredne registre uz prijavu za registraciju osnivanja zadružnog saveza:

 • ugovor o osnivanju zadružnog saveza;
 • odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje;
 • overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje;
 • pravila zadružnog saveza (sa potpisom predsednika skupštine saveza )
 • odluke o imenovanju upravnog i nadzornog odbora
 • naknada za registraciju
  Preuzmite dokumentacijuPreuzmi dokumentaciju
 • Registraciona prijava za registrovanje i otvaranje zadruge


NAPOMENA: Iznosi naknada su promenljivi i zato nisu navedeni. Visinu iznosa taksi propisuje Agencija za privredne registre.

Pogledaj: Zakon o zadrugama Republike Srbije


Na vrh