Pregled važnijih Zakona, Uredbi i Propisa za poslovanje u Republici Srbiji

Da preuzmete kompletne verzije Zakona, Uredbi, Pravilnika i Propisa pogledajte našu DOWNLOAD sekciju.

Zakoni

- Zakon propisuje oblike privrednih društava, način njihovog osnivanja, poslovanja i prestanka. Zakon tretira i neka pitanja vezana za preduzetnike mada oni po pravnoj formi nisu privredna društva.

- Osnovnim odredbama Zakona daje se definicija privatnog preduzetnika kao fizičkog lica koje radi sticanja dobiti osniva radnju i samostalno obavlja delatnosti.

- Zakon reguliše način utvrdjivanja dobiti za poreske svrhe. Stopa poreza na dobit jednaka je za preduzeća i preduzetnike i iznosi 10%. Takodje je i način utvrdjivanja oporezive dobiti u najvećem delu izjednačen za ove privredne subjekte.

- Porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak.

- Zakonom o porezu na dodatu vrednost uveden je PDV kao opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara.

- Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju uređuje se spoljnotrgovinsko poslovanje u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (STO) i propisima Evropske unije (EU), kao i nadležnost Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

- Carinskim zakonom uređuje se carinsko područje, carinski pogranični pojas, carinski prelaz, carinska roba, carinski nadzor i kontrola, carinska oslobođenja, carinska vrednost, carinski postupak koji se primenjuje na uvoz robe u Srbiju, izvoz robe iz Srbije i tranzit robe preko njene teritorije, prava i obaveze lica koja učestvuju u carinskom postupku, kao i prava i obaveze carinskog organa u carinskom postupku.

- Ovim zakonom se uređuju plaćanja, naplaćivanja i prenosi u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima

- Doprinosima se obezbeđuju sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja, i to penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

- Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Republike Srbije.

- Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja.

- Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji.

Na vrh