SPORTSKA UDRUŽENJA -

 APR PRETRAGA PODATAKA


Pretraga podataka

 1. Pretraga udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

 2. Pretraga postojećih naziva udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

 3. Pretraga rešenja o pokretanju prethodnog stečajnog postupka

 4. Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama

Pretraga zaključaka

Agencija za privredne registre ima brojne online servise za pretragu koje možete pronaći OVDE. Još korisnih alata imate u sekciji eSERVISI.

 

APR pretraga podataka | Agencija za privredne registre | Registar PDV obveznika | Blokade računa | Online servisi

 

 

Finansijski lizing - APR pretraga podataka

 1. Pretraživanje prema davaocu lizinga i broju ugovora

 2. Pretraživanje prema primaocu lizinga

 3. Pretraživanje prema broju predmeta (FL broj)

 4. Pretraživanje prema predmetu finansijskog lizinga

 5. Pretraživanje privremeno zavedenih zahteva

Ostale pretrage

 1. Spisak vraćene pošte

Izvor: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre ima brojne online servise za pretragu koje možete pronaći OVDE. Još korisnih alata imate u sekciji eSERVISI.

 

APR pretraga podataka | Agencija za privredne registre | Registar PDV obveznika | Blokade računa | Online servisi

 

 

Založno pravo - Pretraživanje podataka

 1. Pretraživanje prema zalogodavcu

 2. Pretraživanje prema predmetu založnog prava - pretraživanje podataka po ovom kriterijumu će dati rezultat ukoliko je podatak po kome se vrši pretraživanje unet u Registar

 3. Pretraživanje prema broju pod kojim je zahtev zaveden u Registru (ZL. br.)

 4. Pretraživanje privremeno zavedenih zahteva

Važna napomena: Od 20. januara 2010. godine podaci o registrovanim založnim pravima na žigovima i industrijskim dizajnima nisu dostupni u pretragama podataka Registra založnog prava, kao ni podaci o zahtevima za upis založnih prava na ovim vrstama prava po kojima postupak nije okončan do dana stupanja na snagu Zakona o žigovima i Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna. Stupanjem na snagu ovih zakona, nadležnost za registraciju založnih prava na ovoj vrsti prava prešla je u nadležnost odgovarajućih registara koji se vode pri Zavodu za intelektualnu svojinu.

Ostale pretrage

Izvor: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre ima brojne online servise za pretragu koje možete pronaći OVDE. Još korisnih alata imate u sekciji eSERVISI.

 

APR pretraga podataka | Agencija za privredne registre | Registar PDV obveznika | Blokade računa | Online servisi


 

 

Sudske zabrane - APR pretraga podataka

Preko online servisa Agencije za privredne registre objaviće se i biće dostupni za pretraživanje podaci o privremenim merama zabrane otuđenja i opterećenja koje su registrovane po zahtevu poverilaca. Baza podataka Registra sudskih zabrana će se puniti postupno, srazmerno dinamici podnošenja zahteva za registraciju.

 1. Pretraživanje prema subjektima (pretraga po dužniku)

 2. Pretraživanje prema imovini u odnosu na koju je određena privremena mera (pretraga po predmetu)

 3. Pretraživanje prema broju sudske odluke o privremenoj meri (u pripremi)

 4. Pretraživanje prema broju pod kojim je zahtev zaveden u Registru (Pretraživanje po SZ.br.)

 5. Pretraživanje privremeno zavedenih zahteva (Pretraživanje po SZUP br.)

Ostale pretrage

 1. Spisak vraćene pošte

Izvor: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre ima brojne online servise za pretragu koje možete pronaći OVDE. Još korisnih alata imate u sekciji eSERVISI.

 

APR pretraga podataka | Agencija za privredne registre | Registar PDV obveznika | Blokade računa | Online servisi

 

Na vrh