ISO standardi

O ISO standardima


Međunarodna organizacija za standardizaciju - ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda. Ključni ISO standardi razrađeni u okviru ove organizacije i primenljivi na teritoriji Republike Srbije su:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom - ISO 9001
 • Sistem ekološkog menadžmenta - ISO 14001
 • Sistem menadžmenta bezbednosti hrane - ISO 22000
 • Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih - OHSAS 18001


ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju među dobavljačima stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cene proizvoda i usluga.


ISO 9001:2000


ISO 9001:2000 sertifikat je jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo.

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom ima izuzetan strateški značaj za sve vidove poslovanja. U tom smislu,  standard ISO 9001:2000 je primenljiv na sve organizacije nezavisno od tipa, veličine, proizvodne ili uslužne delatnosti i jedini se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnom svetu. Proces sertifikacije započinje tako što sistem menadžmenta kvaliteta - QMS (Quality Management System) mora biti u potpunosti dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta, a potom implementiran u organizaciji.

QMS sadrži:

 • poslovnik kvaliteta - opis načina zadovoljenja zahteva ISO 9001:2000,
 • procese - opisi aktivnosti kroz sve procesne faze,
 • procedure kvaliteta -  metodi upravljanja procesima,
 • radne instrukcije - uputstva za obavljanje individualnih zadataka i aktivnosti.


Nakon što su standardni uspešno implementirani u samoj organizaciji, sertifikaciju ISO 9001:2000 izvršava nezavisno međunarodno sertifikaciono telo. Sertifikacija predstavlja eksternu kontrolu, nakon čijeg pozitivnog izveštaja sledi izdavanje sertifikata za kvalitet koji se obnavlja na godišnjem nivou.

Pročitaj više >>>

ISO 14001:2004


Sistem menadžmenta zaštite životne sredine javio se kao reakcija na neodgovorno ponašanje velikog broja kompanija i organizacija, oslikavajući urgentnu potrebu tržišta za očuvanjem životne sredine. Implementacija Sistema ekološkog menadžmenta može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili čak na samo jedan proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe Vaše kompanije.

Implementacijom ISO 14001:2004 utvrđuje se koji od radnih procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, potom se postavljaju realni ciljevi i uvode neophodne mere za ostvarenje tih ciljeva. Tokom uvođenja ISO 14001 takođe se vrši odgovarajuća obuka osoblja za upravljanje ovim sistemom i opisuju se obaveze i ovlašćenja za izvršavanje ovih procesa.

Suština ovog standarda nije u zamenjivanju mašina, proizvoda ili procesa koji imaju negativan učinak na životnu sredinu, već je reč o postepenom smanjenju zagađenja zasnovanog na dužim vremenskim intervalima.

Pročitaj više >>> 

ISO 22000:2005


ISO 22000
predstavlja međunarodni standard koji obuhvata sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema menadžmenta bezbednosti hrane. Novi standard ISO 22000:2005 ima za osnovu principe HACCP sistema za dobijanje finalnog prehrambenog proizvoda u potpunosti poštujući standarde bezbednosti:

 1. praćenje, proučavanje i opis proizvodnog procesa radi preventive ili uspostavljanja kontrole u slučaju rizika za bezbednost hrane,
 2. sprovođenje analize, procena i uspostavljanje kontrole,
 3. menadžment i raspolaganje resursima.


ISO 22000 može se uspešno primeniti na:

 • primarne proizvođače hrane, uključujući i prerađivače hrane,
 • maloprodaju i isporuku hrane,
 • proizvodnju stočne hrane,
 • proizvođače opreme i materijala za pakovanje,
 • proizvođače aditiva, sastojaka i sredstava za čišćenje.

Pročitaj više >>>

OHSAS 18001


OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) je industrijski standard za implementaciju i sertifikaciju sistema za upravljanje sigurnošću i zdravljem osoblja, nastao usled potrebe za osiguravanjem bezbednosti u radnoj sredini.

Sertifikat OHSAS 18001 štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja.

Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih.

OHSAS 18001 se uspešno implementira u:

 • svim granama industrije,
 • tehničkim kompanijama,
 • hotelima i turističkim organizacijama,
 • pomorskim kompanijama,
 • računovodstvenim preduzećima,
 • svim kompanijama iz oblasti uslužnih delatnosti.

 Pročitaj više >> >

Podrška države


Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu ISO sertifikat nije izostala. Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije ISO sertifikata.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal InfoGO.biz  objavljuje u sekciji KONKURSI.

CE znak

O CE znaku


ce znak logoCE je skraćenica od Conformité Européenne i za razliku od standarda kvaliteta CE znak je obavezan i odnosi se na bezbednost upotrebe Vašeg proizvoda.

Zemlje članice Evropske unije su svojim zakonskim propisima i drugim merama obezbedile da se na tržište plasiraju i u upotrebi nađu samo proizvodi koji ne ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi ili drugih javnih interesa. Proizvodi bez CE znaka ne mogu se naći na tržištu EU.

CE znak je legitimacija za izvoz sledećih proizvoda:

 • Igračke
 • Građevinski materijal
 • Jednostavnu opremu pod pritiskom
 • Radio i telekomunikacionu opremu
 • Medicinske uređaje
 • Mašine
 • Opremu za ličnu zaštitu
 • Satelitsku opremu
 • Gasne uređaje
 • Opremu koja radi sa visokim pritiskom
 • Razne uređaje
 • Neautomatske uređaje i opremu za merenje težine
 • Fitnes opremu
 • Liftove
 • Zaštitnu opremu za rad u eksplozivnim atmosferama
 • Merne instrumente
 • In Vitro dijagnostičku medicinsku opremu
 • Nautičku opremu
 • Električne uređaje
 • Parne kotlove
 • Civilni eksploziv
 • Rashladnu opremu


Uvođenje CE znaka je dosta olakšalo izvoz pomenutih proizvoda iz zemalja koje nisu članice Evropske unije. Nekad je bilo neophodno dobiti sertifikate za svaku pojedinačnu zemlju, dok je uvođenjem CE znaka dovoljno samo jednom proći neophodne testove i postupak sertifikacije, kako bi roba imala prohodnost u svim zemljama Evropske unije.

Znak CE mora da stoji na samom proizvodu ili, ako to priroda proizvoda ne dozvoljava, na pakovanju, kao i na pratećoj dokumentaciji. Znak mora da bude lako uočljiv, razgovetan i čitljiv. Ukoliko drugačije nije određeno, znak mora biti veličine minimum 5 milimetara.

Uvođenje CE znaka


Pri uvođenju CE znaka, preduzeće može da koristi sopstvene resurse i pripremi dokaze treće strane (tehničku i drugu dokumentaciju, sprovede ispitivanje) da je proizvod u skladu sa odgovarajućom direktivom za određeni tip proizvoda.

Međutim, kako je procedura dosta komplikovana, preduzeća se najčešće odlučuju da potraže pomoć konsultantskih kuća. Provera usaglašenosti proizvoda sa propisanim standardima ponekad ne zahteva učešće ovlašćenog tela (Notified body), ali u većini slučajeva je neophodno.

znak ce atestProvera se vrši u skladu sa Direktivom Saveta 93/465/EEC kojom je obuhvaćeno 8 modula:

A - Interna kontrola proizvodnje
B - EU tipsko ispitivanje proizvoda
C - Usaglašenost proizvoda sa direktivom za respektivni tip proizvoda
D - Obezbeđenje kvaliteta proizvodnje
E - Obezbeđenje kvaliteta proizvoda
F - Verifikacija proizvoda
G - Pojedinačna verifikacija proizvoda
H - Potpuno obezbeđenje kvaliteta

Preduzeće ne mora za svaki tip proizvoda da prolazi kroz svaki od navedenih modula. Proces provere usaglašenosti za neke jednostavnije proizvode (npr. sijalice) obuhvata samo neke od koraka.

Prema pravilima, proizvođač mora u potpunosti da sprovede sledeće neophodne mere:

 • Da osigura da proizvodni proces obezbeđuje usaglašenost proizvoda sa odgovarajućom direktivom (sistem kvaliteta),
 • Da kompletira tehničku dokumentaciju o projektovanju, proizvodnji i funkcionisanju proizvoda, na službenom jeziku zemalja članica,
 • Da sastavi EC Deklaraciju, koja treba da sadrži sve relevantne podatke o usaglašenosti sa direktivom po kojoj je izdata, podatke o proizvodu, proizvođaču, njegovom ovlašćenom predstavniku, sertifikacionom telu, kao i upućivanju na standarde i druga normativna dokumenta.


Utvrđivanje usaglašenosti se u načelu odnosi na proizvod, proces proizvodnje, uslugu, sistem kvaliteta i sistem životne sredine. Usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisima, standardima i specifikacijama, dokazuje se izjavom isporučioca, izveštajem o ispitivanju u akreditovanoj laboratoriji, kao i izveštajem kontrolne organizacije i sertifikatom o usaglašenosti sertifikacionog tela.

Podrška države


Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu ISO sertifikat nije izostala. Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije ISO sertifikata.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal www.InfoGO.biz objavljuje u sekciji KONKURSI.

Vodič kroz standardizaciju

 

VODIČ ZA PREDUZETNIKE

Standardi i njihovo uvođenje

  


 

CE znak

znak ceCE znak se odnosi na bezbednost upotrebe Vašeg proizvoda, koji obavezno mora da se nalazi kako na samom proizvodu/pakovanju, tako i na pratećoj dokumentaciji. Proizvodi bez CE znaka ne mogu da se nađu na tržištu Evropske unije.

 

ISO standardi

iso standardISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Ključni ISO standardi primenljivi na teritoriji Republike Srbije su:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom - ISO 9001
 • Sistem ekološkog menadžmenta - ISO 14001
 • Sistem menadžmenta bezbednosti hrane - ISO 22000
 • Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih - OHSAS 18001

HACCP

haccp standardHACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom. 

 

Organic sertifikat (BIO)

bio sertifikatOrganska sertifikacija (BIO) je sertifikacioni proces namenjen proizvođačima organske hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda. Neophodni uslovi za sertifikaciju uključuju paket standarda za gajenje, skladištenje, prerađivanje, pakovanje i pošiljku. U pitanju je proizvodnja sa što manje tretiranja, bez ili sa minimalnim procentom fungicida, pesticida, insekticida, rodenticida, anti-biotika, hormona i sintetičko-hemijskih supstanci.

 

BRC standard

brc standardBRC standard je namenjen svim proizvođačima hrane koji hoće da uvedu dobru proizvodnu praksu, a imaju kvalitatetan sistem za proizvodnju. Ovaj standard se može primeniti na svaku prerađivačku operaciju u kojoj se rukuje hranom (od samog početka proizvodnje, preko klanica, do prerađivanja hrane u konzerve, kao i prilikom proizvodnje visoko higijenskih proizvoda). 

 

Košer

kosher (košer) znakKošer je naziv sertifikata u industriji hrane i pića kojim se garantuje da je određeni prehrambeni proizvod ispunio zahteve propisane Torahom i da kao takav može biti konzumiran od strane pripadnika jevrejske verske zajednice. Tendencija da se, bez obzira na veroispovest, ljudi sve više okreću zdravom načinu života, pa samim tim i ishrane, otvara nove tržišne mogućnosti za sva domaća preduzeća kojima je cilj širenje i unapređivanje postojećeg načina proizvodnje i poslovanja.

 

Halal

Halal standardHalal se odnosi na hranu koja je 'dozvoljena', odnosno hrana koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i koju većina muslimana širom sveta koristi. Da bi se ispunili uslovi za dobijanje sertifikata u proizvodnji hrane ne smeju se primenjivati svinjsko meso, krv, životinje mesojedi, ptice grabljivice, životinje koje su zaklane u ime nekog drugog a ne alaha, aditivi i emulgatori (emulgator E 120). Takođe, zabranjena je i upotreba alkohola (likeri koji se koriste u konditorskoj industriji), kao i želatina koji je svinjskog porekla. 

 

GlobalGAP

GlobalGAP (EurepGAP)GlobalGap (nekada poznat po imenu EurepGap) je ustanovio standard koji je ključna referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. Za Vašu kompaniju Global Gap sertifikat naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane, povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu, evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine, povećava profit i daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtevnije svetske standarde. 

 

FSC CoC

FSC CoC logoPotrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste potiče od šuma koje su gajene na održiv način. Sertifikovane kompanije mogu postaviti svoj FSC logo direktno na proizvod i mogu ga koristiti za potrebe oglašavanja i marketinga. 

 

Korisna adresa:   Institut za standardizaciju

Komentari posetilaca

Na vrh