Da biste svom proizvodu osigurali dugoročan uspeh na stranom tržištu potrebno je da pored dobrog kvaliteta, ambalaže i modernog dizajna omogućite pružanje prodajnih usluga (instalacija, garancija i održavanje). Prodajne usluge su sve aktivnosti preduzeća koje imaju za cilj da potrošaču omoguće rukovanje i održavanje proizvoda u budućnosti.

Instalacija

Za proizvodna ili trajna potrošna dobra instalacija proizvoda je usluga koja je obavezna od strane prodavca. Uz instalaciju je potrebno objasniti kupcu kako da koristi proizvod,tj.

Priručnik za izvoznike
Kutija mora da sadrži uputstvo za upotrebu. Ukoliko je za instalaciju proizvoda potrebno angažovati inženjere ili tehničare vodite računa da vreme utrošeno za ove aktivnosti bude svedeno na minimum zbog visokih troškova njihovog boravka u inostranstvu. Takođe, postoji mogućnost da se proizvodi montiraju pre transporta. U tom slučaju povećaće se troškovi transporta. Pre nego što se odlučite za jednu od ove dve opcije, preporučljivo je da izvršite kalkulaciju troškova za svaku od opcija i utvrdite šta vam se više isplati.

Garancija

Svako proizvodno i trajno potrošno dobro koji se izvozi na strano tržište mora imati garanciju koja je, po pravilu, priložena u pakovanju. Garancija predstavlja značajno sredstvo zaštite potrošača proizvoda sa izraženim promotivnim dejstvom. Ona kupcu daje sigurnost u kvalitet proizvoda i uverava ga da je napravio pravi izbor pri kupovini. Bitni elementi garancije su: obaveze proizvođača, mesto gde je moguće izvršiti popravke i period koji garancija pokriva.

Održavanje proizvoda

Održavanje proizvoda utiče na produženje roka trajanja i funkcije proizvoda i, takođe, ima snažnu promotivnu funkciju u fazi kupovine. Bez pružanja ove usluge vašproizvod može da naiđe na lošodziv na tržištu, s obzirom da kupac teško donosi odluku o kupovini kada ne postoji obezbeđen servis. Što je proizvod komplikovaniji to je i potreba za održavanjem veća. Kod opreme i uređaja najčešće jeste obaveza proizvođača da vrši održavanje tokom čitavog veka trajanja proizvoda. U tom slučaju proizvođač je dužan da organizuje obuku kadrova i obezbedi prostor za održavanje. Uz uputstvo o instalaciji i garanciju kupac treba da dobije i adresu gde se nalazi servis za proizvod koji je kupio.

Preduzeća koja plasiraju svoje proizvode putem agenata i distributera moraju vršiti redovnu kontrolu kako bi obezbedili održavanje njihovog proizvoda i adekvatan nivo zaliha. Pri tome, autorizovani ili ovlašćeni agenti i distributeri obavezni su da drže potpun asortiman rezervnih delova, kako bi kupci mogli da ih nabave kod njih.

INDEKS ČLANAKA

NAZAD NA SADRŽAJ

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh