Kao osnovu za sklapanje posla, potencijalni kupci na stranom tržištu zahtevaće od vas da im dostavite ponudu koja će, pored ostalih elementa, sadržati i cenu proizvoda. Formiranje cene proizvoda za strano tržište može da bude složen postupak koji zahteva odgovarajuće znanje i veštine.

Formulisanjem politike cena preduzeće formuliše principe i kriterijume na čijim osnovama će se doneti pojedinačne odluke o ceni proizvoda. Kad preduzeće uvodi novi proizvod u proizvodni program treba, između ostalog, da donese i odluku o ceni. Odluku o ceni preduzeće ne može doneti jednom za ceo životni ciklus proizvoda, jer promene na tržištu utiču na potrebu za modifikacijom inicijalno postavljene cene.

Cena proizvoda treba, istovremeno, da bude dovoljno visoka da preduzeće ostvari odgovarajući profit, ali i dovoljno niska da bi se suočilo sa konkurencijom i sebi obezbedilo udeo na stranom tržištu.

Pri donošenju odluke o ceni proizvoda potrebno je da uzmete u obzir veliki broj faktora koji mogu da budu u okviru ili van kontrole preduzeća. Stoga je neophodno da se postupak donošenja odluka u preduzeću bazira na pouzdanim informacijama o internim (u okviru preduzeća) i eksternim faktorima (na koje menadžment ne može direktno da utiče). Među glavnim faktorima koji utiču na formiranje cene proizvoda nalaze se:
• troškovi
• tražnja za istim ili sličnim proizvodima na potencijalnom izvoznom tržištu
• konkurencija
• ekonomska politika


TROŠKOVI

Troškovi proizvodnje i prodaje u većini slučajeva predstavljaju glavne faktore u formiranju cene proizvoda. Ipak, mnoga preduzeća prave grešku jer, sa svakom promenom u troškovima, vrše reviziju postojećih cena. Česta promena u troškovima utiče na nezadovoljstvo potrošača i okretanje ka konkurenciji koja nudi stabilnije cene.

TRAŽNJA

Pre donošenja odluke o cenama prikupite informacije o tražnji za vašim proizvodima. U tržišnoj privredi niska tražnja predstavlja limitirajući faktor za povećanje cene proizvoda, čak i u situaciji kada povećanje troškova proizvodnje navodi na povećanje cena.


KONKURENCIJA

Ukoliko ste, istraživanjem tržišta, uočili da postoji značajna konkurencija, u postupku donošenja odluke o visini cene morate pažljivo analizirati ovaj faktor. Stanje konkurencije predstavlja okvir od koga vaša cena ne bi trebalo značajno da odstupa.


EKONOMSKA POLITIKA I DRUŠTVENA KONTROLA PREDUZEĆA

Preduzeće mora da analizira ekonomsku politiku izvoznog tržišta, pre donošenja odluke o nastupu i prodaji proizvoda: nivo produktivnosti u privredi, stabilnost ekonomskih uslova poslovanja i uticaj države na formiranje cena za određene grupe proizvoda.

 

INDEKS ČLANAKA: 

NAZAD NA SADRŽAJ

 

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh