FSC CoC - FSC lanac odgovornosti 

(Forest Stewardship Council Chain of Custody)


O FSC CoC


Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste potiče od šuma koje su gajene na održiv način. Sertifikovane kompanije mogu postaviti svoj FSC logo direktno na proizvod i mogu ga koristiti za potrebe oglašavanja i marketinga.

FSC je osnovana kao svetska nezavisna i neprofitabilna organizacija 1993. godine od strane različitih tela koja se bave životnom sredinom i kompanija koje su aktivne u šumarstvu i drvnoj industriji. FSC je organizacija koja se finasira od svog članstva, a članovi mogu biti bilo fizička lica ili pravni subjekti. 

Ciljevi


Procedura sertifikacije je namenjena kako bi pomogla da kultivacija šuma bude:

 • Ekološki usaglašena
 • Socijalno prihvatljiva
 • Ekonomski održiva

 
i kako bi se unapredile mogućnosti za promociju drvne građe koja je proizvedena na ekološki i društveno ispravan način. 

Ciljna grupa

 • Pilane
 • Drvoprerađivačka industrija
 • Drvna industrija i trgovina
 • Papirna industrija i trgovina
 • Izdavačke kuće i štamparije

Zahtevi


FSC je definisao 10 principa za sertifikaciju šuma (FSC Forest Management FM), koji su važeći u čitavom svetu. Između ostalog, sledeće tačke su čine osnovu:

 • Usaglašenost sa zakonima i FSC principima, usaglašenost sa zakonima struke i zaštitom zdravlja
 • Poštovanje prava vlasništva
 • Nastojanje da se održi, sačuva i zaštiti dobar odnos sa lokalnim stanovništvom
 • Održavanje visokog stepena kvaliteta drveta i drvne građe
 • Princip regeneracije
 • Planiranje i kontrola dokumentacije
 • Čuvanje zaštitnih šuma
 • Očuvanje bioloških raznolikosti


Sertifikacija u skladu sa FSC CoC zahteva sledeće:

 • Dokumentovani sistem kontrole
 • Potvdu prijema robe
 • Razdvajanje i/ili obeležavanje sertifikovane od nesertifikovane robe
 • Označavanje bezbednih proizvoda
 • Identifikacija sertifikovane robe za otpremu


Nakon uspešne sertifikacije, FSC CoC sertifikat se izdaje na 5 godina. Svake godine, nadzorni audit će se sprovoditi. FSC sertifikat je međunarodno prepoznat.

Podrška države

Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu FSC sertifikat nije izostala.

Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije FSC sertifikata.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal www.InfoGO.biz objavljuje u sekciji KONKURSI.


Na vrh